AG VESPA
Rectificatie

Aanleggen van een nieuw park_Park Brialmont

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
0267.402.076_507632
Postadres
Paradeplein 25
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Niels Vandemoortele
Telefoon
+32 35021400
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308107

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleggen van een nieuw park_Park Brialmont

Referentienummer: AG VESPA-Aanleggen van een nieuw park-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

AANLEGGEN VAN EEN NIEUW PARK: Park Brialmont - deelzones 1 en 2
Deelzone 1 - Wolvenberg Bis: Groenzone opgesloten door de Grotesteenweg, Binnensingel en Ring, 2600 Antwerpen- Berchem.
Deelzone 2 – Entree Grote Steenweg: Parkzone tegen de Grotesteenweg aan, recht over Koninklijkelaan, 2600 Antwerpen-Berchem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515481

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-06-2018 10:00
Te lezen:
29-06-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
22-06-2018 10:00
Te lezen:
29-06-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Voor overzicht en toelichting van de wijzigingen wordt verwezen naar het document "Begeleidend schrijven_Terechtwijzend bericht_19062018".