Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatie

Herinrichting doortocht N368 Proosdijstraat te Hertsberge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Isabelle Brackx
Telefoon
+32 50248000
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280260

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280260

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting doortocht N368 Proosdijstraat te Hertsberge

Referentienummer: AWV W-Vl-17/29_X30/N368/40_KC-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting doortocht N368 Proosdijstraat te Hertsberge
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- opbreken en insnijden van verhardingen
- aanleggen van rioleringen voor DWA en RWA
- aanleggen van drukriolering en bouw pompstation PS1
- aansluiten van huizen en straatkolken op rioleringen
- afkoppelen van woningen op privaat domein
- aanleggen van funderingen
- aanleggen van lijnvormige elementen bestaande uit greppels en boordstenen
- aanleggen van verhardingen in beton, KWS en betonstraatstenen
- aanplanten van bomen en struiken + inzaaien van gras
- plaatsen van signalisatie en belijningen
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524022

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
23-08-2017 11:15
Te lezen:
08-09-2017 10:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
23-08-2017 11:15
Te lezen:
08-09-2017 10:45

Overige nadere inlichtingen

Er zal nog een terechtwijzend bericht volgen in de loop augustus, september