Stad Bilzen
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Ontwerp en bouw van een nieuw stedelijk administratief centrum en herontwikkeling van diverse locaties gelegen in het centrum van Bilzen via PPS

Voorliggende selectieleidraad geeft toelichting bij de gunningsprocedure om te komen tot een vorm van een contractuele publiek-private samenwerking in functie van:
• PERCEEL 1: de “realisatie” van een nieuw stedelijk administratief centrum te Bilzen (hierna afgekort als SAC 2), dat wordt gerealiseerd op het gelijkvloers en het niveau +1, met inbegrip van een ondergrondse publieke parking (op het niveau -1 en optioneel op het niveau -2), de publieke omgevingsaanleg binnen deze projectzone, alsook de “ontwikkeling” van een privaat bouwprogramma (op het niveau +2) en een private parking ten behoeve van het privaat bouwprogramma (op het niveau -1 en optioneel op het niveau -2). Voormeld bouwprogramma wordt ondergebracht in één bouwblok dat in één fase dient gerealiseerd te worden.
Onder de “realisatie” wordt verstaan: het ontwerpen en bouwen in een design & build formule op vraag van de stad Bilzen.
Onder de “ontwikkeling” wordt verstaan: het conceptueel ontwikkelen, ontwerpen, financieren, bouwen en commercialiseren van een privaat vastgoedproject op uitsluitend risico van de projectontwikkelaar.
• PERCEEL 2: de “herontwikkeling” van de site van het bestaande stedelijk administratief centrum (hierna afgekort als SAC 1), waarbij de projectontwikkelaar kan opteren:
(1) om het SAC 1 integraal te slopen in functie van een nieuwe vrij te bepalen private projectontwikkeling in de sectoren handel, horeca en diensten, OF,
(2) om de bestaande bebouwing integraal te behouden doch te herbestemmen naar een zuiver privaat programma van handel, horeca en/of diensten, OF,
(3) om de bestaande bestemming op de verdiepingen in eigendom te laten van de stad Bilzen en enkel het bestaande gelijkvloers en de kelder te herbestemmen naar een zuiver privaat programma ifv van handel, horeca of diensten. In de hypothesen 1 en 2 zal de projectontwikkelaar een koopprijs bieden voor het bestaande SAC inclusief de integrale projectgrond. In de hypothese 3 zal de projectontwikkelaar een koopprijs bieden voor het gelijkvloers en de kelderverdieping en x duizendsten van de projectgrond conform een naderhand op te maken basisakte.
Onder “herontwikkeling” wordt verstaan het conceptueel ontwikkelen, ontwerpen, financieren, bouwen en commercialiseren van een privaat vastgoedproject op uitsluitend risico van de projectontwikkelaar.
• PERCEEL 3: de “herontwikkeling” van de projectsite Borrehuis met een privaat bouwprogramma.
Onder “herontwikkeling” wordt verstaan het conceptueel ontwikkelen, ontwerpen, financieren, bouwen en commercialiseren van een privaat vastgoedproject op uitsluitend risico van de projectontwikkelaar.
• PERCEEL 4: de “herontwikkeling” van de projectsite Schureveld met een privaat bouwprogramma.
Onder “herontwikkeling” wordt verstaan het conceptueel ontwikkelen, ontwerpen, financieren, bouwen en commercialiseren van een privaat vastgoedproject op uitsluitend risico van de projectontwikkelaar.

Publicatiedatum
12-10-2015
Deadline
11-12-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
70110000 - Projectontwikkelaarsdiensten
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Bilzen
Postadres
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Evi Smets

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

PERCELEN 1 t.e.m. 4:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Verklaring op erewoord:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie;
- voldaan heeft aan verplichtingen inzake betaling bijdragen sociale zekerheid;
- in orde zijn met de betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

PERCELEN 1 t.e.m. 4:
Een verklaring, afgegeven door een bank, een bedrijfsrevisor of een daaraan gelijk te stellen accountant, waaruit de gemiddelde omzet blijkt van de laatste 3 boekjaren.
Opgave van de aandeelhoudersstructuur, met vermelding van de procentuele deelnames in de vennootschap, alsmede de kernbedrijvigheid van deze aandeelhouders en hun maatschappelijke zetel.
De projectontwikkelaar verklaart zich door de kandidaatstelling akkoord om desgewenst een antecedentenonderzoek door de opdrachtgever te ondergaan.

Vakbekwaamheid

PERCEEL1:
Projectontwikkelaar:
- 3 relevante binnenstedelijke projecten te hebben ontwikkeld met een minimale bouwkostprijs van EUR 10 000 000 inclusief btw. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2008. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen;
- een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader tijdens de laatste 3 jaar. Hieruit zal moeten blijken dat de projectontwikkelaar over een voldoende bezetting beschikt om de continuïteit van zijn activiteiten tijdens de ontwikkelings- en uitvoeringsfase van het perceel 1 te garanderen;
- de cv's van de kaderleden van de onderneming.
Ontwerper:
- de studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan;
- 1 relevant referentieproject van een publiek gebouw van minstens 4 000 m², 1 relevant referentieproject van een binnenstedelijk geïntegreerd project, 1 relevant referentieproject van een vastgoedproject met een ondergrondse parking van minstens 80 wagens en een publieke omgevingsaanleg en 1 referentieproject dat werd uitgevoerd in een design&build formule. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2008. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
Er wordt telkens gevraagd 1 referentie aan te leveren. Indien per categorie meerdere referenties worden aangeleverd wordt enkel de eerst vermelde beoordeeld.
Hoofdaannemer:
- de hoofdaannemer dient te beschikken over een erkenning klasse 8 categorie D1;
- 2 referentieprojecten uitgevoerd in een design&build formule. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2008. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
Indien meer dan vier Kandidaten zouden voldoen aan de minimale selectiecriteria die in deze Selectieleidraad worden bepaald voor wat betreft perceel 1, zal de Opdrachtgever overgaan tot een doorselectie ten einde het maximaal aantal kandidaten dat toegang krijgt tot de offertefase te beperken tot vier voor wat betreft perceel 1.
DOORSELECTIE: 2 motivatienota's:
- 1 waaruit de sterkten van de teamleden an sich en als team blijken in functie van de aard en de omvang van voorliggend perceel 1
- 1 waaruit de ervarenheid met soortgelijke projecten blijkt. Deze nota wordt onderbouwd met één (en niet meer) referentieproject in hoofde van de projectontwikkelaar en één (en niet meer) referentieproject in hoofde van de Ontwerper. Telkens wordt zeer concreet en ad rem toegelicht waarom en hoe de opgegeven referentie bijzonder relevant is voor de realisatie van perceel 1. Beide referentieprojecten hebben eenzelfde weging in het kader van de beoordeling van deze nota. Indien in dit verband meer dan 1 referentieproject in hoofde van de Projectontwikkelaar en/of in hoofde van de Ontwerper wordt gevoegd wordt enkel de eerst vermelde referentie in overweging genomen.
De vier Kandidaten die de Opdrachtgever in voorkomend geval het sterkste weten te overtuigen aan de hand van de twee gevraagde motivatienota’s worden geselecteerd.
PERCELEN 2 t.e.m. 4:
Projectontwikkelaar:
- 3 relevante binnenstedelijke projecten te hebben ontwikkeld met een minimale bouwkostprijs van EUR 5 000 000 inclusief btw. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2005. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
- een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader tijdens de laatste 3 jaar. Hieruit zal moeten blijken dat de projectontwikkelaar over een voldoende bezetting beschikt om de continuïteit van zijn activiteiten tijdens de ontwikkelings- en uitvoeringsfase van het project te garanderen;
- de cv's van de kaderleden van de onderneming.
GEEN DOORSELECTIE

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) , Klasse 8 (enkel voor perceel 1)