Scholengroep Arkorum vzw
Aankondiging van een opdracht

vernieuwen van speelplaats en luifel

vernieuwen van speelplaats en luifel

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Arkorum vzw
Postadres
Kattenstraat 33, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Berkein Griet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

kopie van inschrijving in beroeps of handelsregister

Economische en financiële draagkracht

vgls; algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten

Eventuele minimumeisen:

1/ RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal dat de aanneming voorafgaat, waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen.
2/ Fiskaal attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.

Vakbekwaamheid

Kopie van inschrijving op lijst van erkende aannemers met vermelding van categorie en klasse

Eventuele minimumeisen:

Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D