OCMW Brussel
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Overheidsopdracht van werken, algemene aanneming voor de bouw van 16 woningen en een polyvalente zaal, Emile Bockstaellaan 160 te 1020 Brussel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Brussel
Nationaal identificatienummer
0212.346.955
Postadres
Hoogstraat 298a
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Florine Picavet
Telefoon
+32 25636513
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25636509

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.cpasbru.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1181/IX/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
OCMW van Brussel Antichambre - 4de verdieping
Nationaal identificatienummer
ANTICHAMBRE
Postadres
Hoogstraat, 298A
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Le Président - De Voorzitter
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.cpasbru.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Overheidsopdracht van werken, algemene aanneming voor de bouw van 16 woningen en een polyvalente zaal, Emile Bockstaellaan 160 te 1020 Brussel.

Referentienummer:   PA/14/015/I/FPA/S//1181- CSC 04/17

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45211200 - Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Marché public de travaux, entreprise générale de construction de 16 logements et d’une salle polyvalente. Boulevard Emile Bockstael, 160 à 1020 Bruxelles.
Le marché comprend notamment:
(1) Tous les travaux décrits dans le présent CSCh et l’ensemble de ses annexes ainsi que tous les ouvrages, fournitures, accessoires, fournitures d’énergies et de fluides et toutes sujétions ou moyens d’exécution permettant à l’adjudicataire de livrer un travail absolument complet répondant à la destination normale de l’ouvrage.
Sans aucune exception, l’adjudicataire ne pourra se prévaloir d’aucune lacune, ni omission pour réclamer un supplément quelconque au prix de son offre et ce conformément à l’Art. 87 de l’AR1 ;
(2) L’entretien des ouvrages et équipements techniques durant les travaux et la période de garantie;
(3) Les installations générales du chantier en conformité avec les termes du présent CSCh et les règlements en vigueur ;
(4) le parfait ent...

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Boulevard Emile Bockstael 160 à 1020 Bruxelles

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

voir II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   550

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In toepassing van Art. 58 tot 79 van KB1 gaat de A.O., voorafgaand aan de toewijzing, over tot een selectie van de inschrijvers, op basis van :
*Toegangsrecht
Het geheel van onderstaande bepalingen met betrekking tot het toegangsrecht is op dezelfde manier van toepassing op de entiteit(en) waarop de inschrijver een beroep doet (de onderaannemer(s)) wanneer de draagkracht van deze entiteit(en) beslissend is voor de selectie van de inschrijver.
Door in te schrijven op de gunningsprocedure van de opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
*Werknemers die illegaal in het land verblijven.
In toepassing van artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zal in principe uitgesloten worden van de opdracht, in om het even welk stadium van de procedure, iedere inschrijver voor dewelke werd vastgesteld dat hij, als werkgever, onderdanen van derde landen tewerkgesteld heeft die illegaal in het rijk verblijven in de zin van de wet van 11 februari 2013, tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De uitsluiting van de deelname aan overheidsopdrachten geldt voor een duur die tot vijf jaar kan gaan.
Door het loutere feit van deel te nemen aan de procedure tot plaatsing van de opdracht, bevestigt de kandidaat op eer dat hij, als werkgever, geen onderdanen van derde landen die illegaal in het rijk verblijven, tewerkstelt of zal tewerkstellen, in de zin van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
*Sociale en fiscale schulden.
• In toepassing van de artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, niet verplicht om een RSZ-attest aan zijn offerte toe te voegen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf via elektronische weg (Digiflow / Télémarc) opvragen .
De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
• In toepassing van de artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Voor de Belgische inschrijvers betreft het een attest uitgereikt door de FOD Financiën en dit zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid via elektronische weg (Digiflow / Télémarc) geraadpleegd worden.
Iedere inschrijver die sociale of fiscale schulden heeft hoger dan 3.000,00 euro zal in orde bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de selectie van de kandidaten of de gunning van de opdrachtt wordt genomen, al naargelang, aantoont dat hij, op het einde van de fiscale periode bedoeld in het eerste lid, op een aanbestedende overheid...

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

SANS OBJET

Eventuele minimumeisen:

SANS OBJET

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

SANS OBJET

Eventuele minimumeisen:

SANS OBJET
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 6

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   02-10-2017

Plaatselijke tijd:   14:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   31-03-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   02-10-2017

Plaatselijke tijd:   14:30

Plaats:   Sectiezaal (4de verdieping), Hoogstraat 298a

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De huidige publicatie bestaat uit een rechtzetting van een opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017 (referentienummer dossier : CPAS Bruxelles-PPP0IX-1181/7004/PA/14/01-F02 ; BDA/Free Market-bekendmakingsnummer : 2017-521045).
De huidige opdracht is door de vorige wetgeving geregeld (namelijk de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten).
Zijn gunningsprocedure is de open aanbesteding.
Het enige gunningscriterium is dus de prijs.
Plaatsbezoek vereist:
Teneinde de inschrijvers toe te laten de staat van de bestaande gebouwen te beoordelen en alle uitvoeringsmoeilijkheden in te schatten alsmede alle omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen, moeten de inschrijvers zich verplicht ter plaatste begeven teneinde kennis te nemen van alle elementen die hen in staat stellen hun offerte voor onderhavige opdracht op te maken. De inschrijver wordt verzocht de A.O. 2 dagen voor zijn bezoek te verwittigen. De verklaring op eer van plaatsbezoek (naar behoren ingevuld), waarvan model in bijlage G, dient aan de offerte te worden toegevoegd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
33 Wetenschapsstraat
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017