Gemeente Vorst
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht: Vast gedeelte: Bouw van een school en van een omnisportzaal, Voorwaardelijk gedeelte: Aanleg van de omgeving en van de speelplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Nationaal identificatienummer
MP
Postadres
Pastoorstraat 2
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 23702211
E-mail
[email protected]
Fax
+32 23702213

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.forest.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Dienst Openbare Werken
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselsesteenweg, 112
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Gonzague HERVY
Telefoon
+32 23481766
E-mail
[email protected]
Fax
+32 23481751
Hoofdadres
http://www.forest.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/861/BI/2015

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Gemeente Vorst - Gemeentelijk secretariaat
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Denijsstraat, nr 14
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.forest.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht: Vast gedeelte: Bouw van een school en van een omnisportzaal, Voorwaardelijk gedeelte: Aanleg van de omgeving en van de speelplaats

Referentienummer:   2015-T-059

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De vaste schijf van het project bestaat uit de bouw "gesloten ruwbouw " van twee passiefgebouwen op de Bemptsite te 1190 Vorst:
1/ een kleuterschool en lagere school van +/- 480 leerlingen en een conciërgewoning gelegen Neerstalsesteenweg 273/275; de oppervlakte van de school bedraagt +/- 4.000 m²;
2/ een sporthal gelegen Brits Tweedelegerlaan 500; de oppervlakte van de turnzaal bedraagt +/- 1.500 m².
De voorwaardelijke schijf van het project bestaat uit de uitvoering van de omgeving en binnenafwerking van twee gebouwen (binnenschrijnwerk, schilderwerk, vloerbedekking, keuken, sportuitrusting).
De inschrijvers worden gewezen op de zeer krappe planning van het project in zijn globaliteit. De Bouwheer wenst de deuren van de school immers te openen op 1 september 2019.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   .Bemptsite

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

voir II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   18

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Art. 61, § 2, 1° et 2° (KB 15/07/2011) Faillissement of gelijkaardige situatie
De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen ;
2°aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen ;
De aanbestedende overheid zal via elektronische weg de persoonlijke situatie inzake faillissement of inzake enige gelijkaardige situatie controleren.
Het bewijs dat de kandidaat of de inschrijver zich niet in een van de genoemde gevallen bevindt, kan geleverd worden door een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
Wanneer een hierboven bedoeld document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of de genoemde gevallen niet vermeldt, dan kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
Art.62 (KB 15/07/2011) Toegangsrecht, bijdragen voor de sociale zekerheid
§1 Als de inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, gaat de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, via elektronische weg na of de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
§2 Als de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de EU tewerkstelt en dat niet beoogd is door § 1, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die uiterlijk de uiterste dag voor de ontvangst van de offerten is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Art.63 (KB 15/07/2011) Toegangsrecht, fiscale verplichtingen
§1 Als de inschrijver niet Belgisch is, voegt hij bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
§2 Als de inschrijver Belgisch is, verifieert de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, via elektronische weg de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.
Illegaal verblijvende onderdanen
In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties e...

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat moet een gemiddelde omzet van ten minste EUR 5.000.000 EUR per jaar hebben tijdens de afgelopen drie jaren. (bewijsstukken)

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Vertoning van minimum van twee markt referenties van bouw uitgevoerd in de laatste 5 jaar. Elke voorwaarde hieronder moet voldoen aan een referentie.
 een referentie moet betrokken zijn op een project waarvan de volledige kosten van de werken op minimum 8.000.000 EUR ZBTW;
 een referentie moet betrokken zijn op een project van meer dan 5.000m² relatief op bouw van een schoolgebouw inbegrepen het geheel van in conformiteit zetten betreffend de speciale technieken, de veiligheid – brandveiligheid, ...
De referenties (prive of openbaar) begrijpen een uitgebreide beschrijving van de missie, de uit te voeren taak door de betreffende uitvoerder, de som en tijd van uitvoering. Deze referenties zullen begeleid zijn van een certificaat van goede uitvoering opgesteld door de Bouwheer.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 8

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   20-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   18-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Gemeente Vorst - Tijdelijk College Zaal - Sint Denijsstraat 14 te 1190 Vorst, 1190 Vorst

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Rectificatie
De huidige opdrachtaankondiging heeft als doel de uiterste datum te wijzigen voor de ontvangst van de offertes en voor de opening van de offertes van de opdracht «Bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht: Vast gedeelte: Bouw van een school en van een omnisportzaal, Voorwaardelijk gedeelte: Aanleg van de omgeving en van de speelplaats » waarvoor een opdrachtaankondiging gepubliceerd werd op 27/06/2017.
De uiterste datum voor de ontvangst van de offertes en voor de opening van de offertes van de betrokken opdracht is vastgesteld op 20/09/2017 om 11u in plaats van 18/09/2017 om 11u.
De plaats van opening blijft ongewijzigd: Gemeente Vorst - Tijdelijke Collegezaal - Sint-Denijsstraat nr. 14 te 1190 Vorst.
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Plaatsbezoek
Op straffe van absolute nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
Opdat zijn offerte als regelmatig beschouwd zou worden, is de inschrijver ertoe gehouden een plaats bezoek met de gemeentearchitect af te leggen en een deze kopie aan zijn offerte toe te voegen.
De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om zodanig deel te kunnen nemen aan een bezoek ter plaatsen (email : [email protected])

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017