Rectificatie

herasfaltering, riolering, optrekken slikkers en plaatsen olieafscheiders op het districtsterrein 312 Kortrijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing Frederic Crabbe
Telefoon
-
E-mail
frederic.crabbe@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288625

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288625

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

herasfaltering, riolering, optrekken slikkers en plaatsen olieafscheiders op het districtsterrein 312 Kortrijk

Referentienummer: AWV W-Vl-17/36_X30/0/327-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Voorbereidende werken : rooien beplanting, insnijden + openbreken verharding, opbreken buizen/kokers.
- Leveren en plaatsen olieafscheider, monstername put en toebehoren volgens bijgevoegde artikel
- Uitvoeren van rioleringswerken en afvoer van water
- Plaatsen van watergreppels , verholen goten en bijhorende van putten
- Aanleg parking in grasdallen
- Aanleg dienstweg
- Regiewerken
- Frezen en asfalteren van de verharding
- Opbreken voetpaden, plaatsen betonstraatstenen, betontegels
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531506

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een plan en een veiligheids- en gezondheidsplan werden toegevoegd.