GYMCENTRUM KLEIN-BRABANT CVBA
Rectificatie

Bouw van een turnhal via een ontwerp- en bouwcontract met optie voor onderhoudscontract

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GYMCENTRUM KLEIN-BRABANT CVBA
Nationaal identificatienummer
0821.092.231_537405
Postadres
Vooruitgangstraat 7C
Plaats
Puurs
Postcode
2870
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jimmy Van Moer
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.verto.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310049

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een turnhal via een ontwerp- en bouwcontract met optie voor onderhoudscontract

Referentienummer: De Keuster Advocaten-93/17-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Gymcentrum Klein-Brabant cvba heeft de intentie een nieuwe turnhal te bouwen op het nieuwe sportpark van de gemeente Puurs, gelegen aan de Lichterstraat te Puurs.
De turnhal dient aangepast te zijn voor alle gymnastiekdisciplines zoals onder meer voor basisgym, toestelturnen heren en dames, acrogym, tumbling, trampoline en dans alsook voor kleuter- en G-gymnastiek.
Het sportgedeelte meet ongeveer 3.000m² en de algemene delen met onder meer een inkomhal, berging en de kleedkamers meten ongeveer 500m².
Deze opdracht beperkt zich tot 1m rondom het gebouw. De overige omgevingswerken worden uitgevoerd bij de aanleg van het sportpark door een andere, specifieke aannemer en in opdracht van de gemeente Puurs.
Het aansluiten van rioleringen, plaatsen van regenwaterputten, waterinfiltratie en aansluiten van nutsvoorzieningen behoren wel tot deze opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514907

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
06-07-2018 11:00
Te lezen:
13-07-2018 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
In plaats van:
zie selectieleidraad
Te lezen:
zie selectieleidraad en terechtwijzend bericht

Overige nadere inlichtingen

zie terechtwijzend bericht