Universiteit Gent
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Campus UFO - Uitbreiding studentenrestaurant en renovatie studentenhuis De Brug

De opdracht omvat een uitbreiding van het Studentenrestaurant De Brug, te bouwen aanpalend aan de woning Sint-Pietersnieuwstraat 45. Het gebouw telt twee bouwlagen en omvat:
op de gelijkvloerse verdieping:
- cafetaria met 86 zitplaatsen en beperkte keukenfaciliteiten
- containerberging
- toegangspartij gericht naar het (later aan te leggen) plein met trappen en lift
- laad- en loszone aan de Sint-Pietersnieuwstraat
- hoogspanningskabine;
op de tussenverdieping een sanitair blok
en op de eerste verdieping een verbruikszaal met 230 zitplaatsen aansluitend op de verbruikszaal van het bestaande restaurant.
De totale oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt ongeveer 1.300 m².
De opdracht omvat ook de renovatie van het woonhuis Sint-Pietersnieuwstraat 45, voormalig Herenhuis Soupart (1862), voor de inrichting van kantoren van de Directie Studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent. De totale te renoveren oppervlakte bedraagt ongeveer 1.200 m².
Daarnaast dienen er nog een aantal aanpassingen te gebeuren aan de bestaande keukens van het restaurant waaronder ook de plaatsing van een aantal nieuwe koelcellen en de vernieuwing van de bestaande HVAC-installatie. Het binnengebied tussen het restaurant en de wonngen wordt aangelegd.
De Brug is het belangrijkste restaurant van de universiteit en het is de bedoeling om het restaurant tijdens de werken niet te sluiten, behalve tijdens vakantieperiodes.
Daarom wordt de opdracht gefaseerd uitgevoerd.
Bouwfase 1 (330 werkdagen) >bouw van het nieuwe volume (waarbij de leveringen nog kunnen gebeuren langs de achterzijde van het gebouw en de studenten het restaurant betreden via het woonhuis in de Sint-Pietersnieuwstraat 45
Bouwfase 2 (200 werkdagen) >renovatie van het woonhuis, nadat het nieuwe volume in gebruik is genomen als toegang voor studenten (noordkant) en leveringen (straatkant).
Bouwfase 3 (130 werkdagen) >afbraak achterbouw Sint - Pietersnieuwstraat 47 en inrichting binnengebied.
Fase 1 en 2 kunnen gedeeltelijk overlappen.
Het bevel van aanvang voor fase 3 wordt pas gegeven nadat de diensten van de Directie Studentenvoorzieningen zijn verhuisd naar de Sint - Pietersnieuwstraat 45.
De opdracht omvat zowel de werken ruwbouw, afwerking, HVAC, sanitair, elektriciteit en liften. In het project zit ook een goederenlift voor de leveringen aan het restaurant. Hiervoor zal een aparte opdracht uitgeschreven worden. De inschrijver is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen zijn opdracht en dient rekening te houden in de planning met de werken van deze derde partij.
Het inschrijvende team is verplicht de vorm aan te nemen van een tijdelijke vereniging, bestaande uit minstens een aannemer bouwwerken, een aannemer HVAC en een aannemer Elektriciteit.
Elke deelgenoot beschikt over de vereiste erkenning, alsook de onderaannemer van de liften. Met de onderaannemer van de liften zal een onderhoudscontract worden afgesloten voor 20 jaar.
In het bestek zal voor de technische installaties gevraagd worden een gespecialiseerde opstarttechnicus ter beschikking te stellen, ook tijdens de waarborgperiode. Tevens zal erin gestipuleerd worden dat voor elke discipline de werfopvolging dient te gebeuren door een Nederlandstalige werfleider die steeds aanwezig is op de werkvloer.
Het betreft een opdracht met een hoge technische complexiteit en aanzienlijke interacties tussen de diverse disciplines, waarbij er een eerste selectie van kandidaten zal plaats vinden op basis van hun ervaring. Er wordt minstens 5 en maximum 7 tijdelijke verenigingen geselecteerd om een offerte in te dienen, voor zover er geschikte kandidaten zijn.
Eenzelfde entiteit kan cf. artikel 54 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren slechts éénmaal, hetzij individueel, hetzij als lid van een tijdelijke vereniging, kandideren.
De inschrijver dient het formulier "Aanvraag tot deelneming" in te vullen en in te dienen. Dit formulier moet vergezeld zijn van alle nuttige informatie inzake de technische bekwaamheid.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 23:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214400 - Bouwwerkzaamheden voor universiteit
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Michaëla Geenens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 61, § 1 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) zijn van toepassing.
Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, een kandidaat die :
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- niet in orde is met zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden.
De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten op dit vlak nagaan.
Bovenvermelde bepalingen inzake het toegangsrecht zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die zich samen kandidaat stellen.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld op basis van :
1. EEN LIJST VAN DE VOORNAAMSTE GELIJKAARDIGE WERKEN, die gedurende de afgelopen vijf jaar zijn opgeleverd en minstens 1 jaar in werking zijn.
Deze lijst vermeldt eveneens het bedrag, het tijdstip en de plaats van de uitvoering van de werken.
Met "gelijkaardige werken" worden projecten bedoeld met een gelijkaardige technische complexiteit en omvang / oppervlakte (ca. 2.000 m²).
Specifiek wordt volgende ervaring verwacht :
A. Bouwkundig gedeelte :
- Ervaring met de combinatie van nieuwbouw en renovatie
- Ervaring met publiek toegankelijke gebouwen
- Ervaring met zichtbeton met hoge esthetische eisen, zowel ter plaatse gestort als prefab
B. Technieken :
(1) Elektrische installatie
- Ervaring met de aanleg van hoogspanningsnetten
- Ervaring met het plaatsen van hoog- en laagspanningsinstallatie
- Ervaring met branddetectie en datanetwerk
- Ervaring met de bordenbouw en de laatste norming EN61439 delen 1 en 2.
Minimum 50 % van de elektriciteitswerken is uit te voeren door de deelgenoot.
(2) HVAC - installatie
- Ervaring met energiezuinige technieken
- Ervaring met complexe HVAC- en elektrische installaties
- Ervaring met complexe tegeltechnische systemen t.b.v. "Gebouw Beheer Systeem".
Minimum 50 % van de werken HVAC is uit te voeren door de deelgenoot.
De opgegeven referenties kunnen door de voorgestelde tijdelijke vereniging zelf zijn gerealiseerd, of door één van de deelgenoten ervan. Referenties gerealiseerd door (in hun vak) gespecialiseerde onderaannemers zijn eveneens toegelaten, op voorwaarde dat de inschrijver zich ertoe verbindt onderhavige werken met deze onderaannemer uit te voeren.
2.GETUIGSCHRIFTEN : Minimum 2 referenties per deelgenoot van de tijdelijke vereniging (dus mogelijks 6 in totaal) moeten worden gestaafd door getuigschriften die duidelijk weergeven dat de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en dat ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Op verzoek van de Universiteit Gent zullen bijkomend opgegeven referenties gestaafd moeten worden door de hierboven vermelde getuigschriften.
3. ONDERAANNEMERS : Een lijst van de onderaannemers die door de vereniging zullen worden gecontracteerd (verklaring op eer) omwille van hun specialisatie in een bepaald terrein.
4. KWALIFICATIES : Een lijst met de kwalificaties (diploma's en studiecertificaten) van het ondernemingskader en van de verantwoordelijken voor de leiding van de werkzaamheden.
5. ERKENNING
Elke aannemer van de tijdelijke vereniging en de onderaannemer voor de opdracht liften dienen te beschikken over de vereiste erkenning voor hun respectievelijke discipline. Rekening houdend met de geraamde bouwkost, rekent de Universiteit Gent op volgende erkenningen :
Bouw : categorie D, minstens klasse 6
HVAC : ondercategorie D18, minstens klasse 3
Elektriciteit : ondercategorie P1, minstens klasse 3
Liften : ondercategorie N1, minstens klasse 1

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6