Gemeente Denderleeuw
Aankondiging van een opdracht

Herinrichting site Veldstraat voor gemeentelijke technische dienst en brandweer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Denderleeuw
Nationaal identificatienummer
0207439745
Postadres
A. De Cockstraat 1
Plaats
Denderleeuw
Postcode
9470
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Chantal Buyl
Telefoon
+32 53640659
E-mail
[email protected]
Fax
+32 53680748

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.denderleeuw.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1326/5L/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting site Veldstraat voor gemeentelijke technische dienst en brandweer

Referentienummer:   2018/918

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting van site met drie loodsen en administratief gebouw tot site voor de gemeentelijke technische dienst en brandweer.
Afbraak van administratief gebouw, achterste loods en gedeelte voorste loods.
Oprichten van nieuwe loods en administratief gebouw, renovatie van andere loodsen + omgevingsaanleg.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Ruwbouw & voltooiing - PILOOT

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   Site Veldstraat, Veldstraat 151 te 9470 Denderleeuw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Dit perceel omvat de afbraakwerken, ruwbouwwerken en afwerkingswerken.
De aannemer van dit perceel treedt op als piloot voor de vier percelen van dit project.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   260

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Bepaalde artikels hebben in de hoofding de vermelding 'OPTIE'. De aannemer is verplicht voor deze artikels prijs te geven bij de inschrijving. Deze posten worden meegeteld in het totaal voor de prijsvergelijking voor de toewijzing van de werken. Indien het opdrachtgevend bestuur echter beslist deze artikelen niet toe te passen, heeft de aannemer geen recht schadevergoeding te eisen wegens het niet uitvoeren van deze sommen.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

HVAC en sanitair - inclusief biomassainstallatie

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   Site Veldstraat, Veldstraat 151 te 9470 Denderleeuw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 omvat de HVAC- en sanitairwerken.
Dit perceel omvat eveneens de plaatsing van een biomassainstallatie voor de verwarming van gebouw A.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   80

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Bepaalde artikels hebben in de hoofding de vermelding 'OPTIE'. De aannemer is verplicht voor deze artikels prijs te geven bij de inschrijving. Deze posten worden meegeteld in het totaal voor de prijsvergelijking voor de toewijzing van de werken. Indien het opdrachtgevend bestuur echter beslist deze artikelen niet toe te passen, heeft de aannemer geen recht schadevergoeding te eisen wegens het niet uitvoeren van deze sommen.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Elektriciteit

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   Site Veldstraat, Veldstraat 151 te 9470 Denderleeuw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Elektriciteitswerken omvattende bekabeling, data, verlichting, beveiliging, ...

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Lift

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   Site Veldstraat, Veldstraat 151 te 9470 Denderleeuw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Plaatsen van een lift

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   20

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Bepaalde artikels hebben in de hoofding de vermelding 'OPTIE'. De aannemer is verplicht voor deze artikels prijs te geven bij de inschrijving. Deze posten worden meegeteld in het totaal voor de prijsvergelijking voor de toewijzing van de werken. Indien het opdrachtgevend bestuur echter beslist deze artikelen niet toe te passen, heeft de aannemer geen recht schadevergoeding te eisen wegens het niet uitvoeren van deze sommen.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• In toepassing van artikel 72 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 voegt de inschrijver een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document toe waaruit blijkt dat de inschrijver:
niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
Dit document mag niet ouder dan 3 maanden zijn op de uiterste datum van indiening van de offertes.
• In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
• In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:

1. De lijst van werken met certificaten omvat minstens 2 werken waarvan het bestelbedrag in dezelfde grootte-orde ligt als het inschrijvingsbedrag van de aannemer voor onderhavige opdracht.
Vereiste erkenning: Voor perceel 1:
D (Bouwwerken), Klasse 7
Voor perceel 2:
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 4
en
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4
en
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 4
Voor perceel 3:
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3
Voor perceel 4:
N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-08-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   19-12-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   21-08-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Gemeentehuis - Raadzaal, A. De Cockstraat 1 te 9470 Denderleeuw

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Een papieren dossier is tegen betaling verkrijgbaar bij de ontwerper ([email protected], tel: 09 251 77 79).
Perceel 1 Ruwbouw en voltooiing - 670 euro
(690 pagina's en 32 plannen)
Perceel 2 HVAC en sanitair (incl. biomassainstallatie) - 320 euro
(417 pagina's en 11 plannen)
Perceel 3 Elektriciteit - 220 euro
(300 pagina's en 7 plannen)
Perceel 4 Lift - 70 euro
(137 pagina's en 0 plannen)
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Perceel 1 - Ruwbouw en voltooiing - PILOOT:
Plaatsbezoek is verplicht en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte.
Perceel 2 - HVAC en sanitair (incl. biomassainstallatie)
Plaatsbezoek optioneel
Perceel 3 - Elektriciteitswerken
Plaatsbezoek vereist
Perceel 4 - Lift
Plaatsbezoek optioneel

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2018