De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Zeeschelde LO te Hamme – Aanleg GOG Wal Zwijn: fase 1 bis – Aanleg ringdijk Openbare procedure voor aanneming van werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sander Belmans
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314916

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zeeschelde LO te Hamme – Aanleg GOG Wal Zwijn: fase 1 bis – Aanleg ringdijk Openbare procedure voor aanneming van werken

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0006-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45247230 - Bouwen van dijk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten op hoofdlijnen de bouw van een ringdijk. Hierbij moet enerzijds grond worden gebruikt uit de reeds aanwezige zandstock op het terrein, en anderzijds materiaal dat vrijkomt bij graafwerken in het kader van de ecologische inrichting op het terrein. De opdracht wordt in detail beschreven in de technische bepalingen en de samenvattende opmeting.
Deze opdracht betreft een opdracht in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520377

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307191

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1: het offerteformulier werd toegevoegd