Sibelga
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

SIB14TW1101 - Verhuizingen & Onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op de sites van Sibelga

SIB14TW1101 Sibelga - Verhuizingen & Onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op de sites van Sibelga.
Het voorwerp van deze procedure is:
a) de uitvoering van kleine onderhouds- en reparatiewerken aan gebouwen op de sites van de Aanbestedende Overheid, meer bepaald in het domein van:
• Burgerlijke bouwkunde
• Loodgieterij en sanitair
• Schilderwerken en soepele bekledingen
• Schrijnwerk, scheidingswanden, plafonds en vloeren
b) De uitvoering van verhuizingen/verplaatsingen van meubilair en ander materieel, voornamelijk maar niet uitsluitend in de Maatschappelijke Zetel van de Aanbestedende Overheid.

Publicatiedatum
21-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
45400000 - Afwerking van gebouwen
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45440000 - Schilderwerk en beglazing
45330000 - Loodgieterswerk
60100000 - Wegvervoersdiensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Guri Misin

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
BIJLAGE B PERCEEL NR. 3 Korte Beschrijving
In plaats van
Kategorie D13 of D25
Te lezen
Kategorie D13 en D25
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) Nadere inlichtingen
In plaats van
1. Om ontvankelijk te zijn, is het noodzakelijk dat de deelnemingsaanvragen UITSLUITEND ingevuld worden
volgens het model van het identificatiedossier van de Aanbestedende Overheid. Dit identificatiedossier kan worden aangevraagd bij: GURI Misin, of via e-mail: [email protected], of via fax op het nummer +32.2.274.32.68. De referentie SIB14TW1101, van het betrokken dossier moet op elke deelnemingsaanvraag worden vermeld. Een deelnemingsaanvraag zal niet worden behandeld als het adres van de hoofdzetel en het postadres niet in de mail of de fax staan.
1.4 WIJZE VAN INDIENING VAN HET IDENTIFICATIEDOSSIER
De Kandidaat moet zijn deelnemingsaanvraag voor deze opdracht formuleren aan de hand van een dossier dat voldoet aan de volgende vormvereisten:
• Het moet op papier worden ingediend, in twee niet-ingebonden exemplaren (een originele versie + een kopie) en moet exclusief op basis van het voorliggende document zijn opgesteld. De Kandidaat kan bij dit dossier ook bijlagen voegen (organogram, attesten, …). In dat geval worden deze bijlagen in het dossier gevoegd op de plaats van de hiertoe voorziene pagina's;
• Het moet volledig zijn en alle documenten bevatten overeenkomstig de voorschriften van dit document;
• Het moet worden opgesteld in het Nederlands (NL) of het Frans (FR). Officiële documenten die niet in het NL of FR beschikbaar zijn, moeten vergezeld zijn van een eensluidend verklaarde vertaling.
Het naar behoren ingevulde identificatiedossier moet worden opgestuurd per aangetekende brief (met ontvangstbewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Sibelga
Werkhuizenkaai 16
1000 Brussel
De datum voor ontvangst van de kandidaturen door de Aanbestedende Overheid is vastgesteld op 13/11/2015 om 14.00u.
Indien deze vormvereisten niet worden nageleefd, kan de kandidatuur worden verworpen.
1.5 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DEZE OPDRACHT
1.5.1 REGELMATIGHEIDSCRITERIA VAN DE KANDIDATUUR
Een kandidatuur kan onregelmatig worden verklaard als:
• de Kandidaat zich niet heeft gehouden aan het voorliggend document van de vragenlijst (identificatiedossier van de Aanbestedende Overheid);
• de documenten niet tijdig zijn teruggestuurd;
• de vragenlijst niet is ondertekend door een bevoegd personeelslid van de Kandidaat;
• de Kandidaat in zijn antwoorden op de vragenlijst en in de correspondentie in het kader van de selectie geen gebruik maakt van een van de opgelegde talen (Nederlands of Frans).
Bovendien kunnen voor de prestaties van de categorie 'Werken' (percelen 1 tot 4) alleen de kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen deelnemen aan deze opdracht:
• Erkend zijn voor werken van klasse 1, categorie D
en/of voor:
o Perceel 1 ' Algemene Bouwwerken ': subcategorie D1;
o Perceel 2 'Loodgieterij en sanitair': subcategorie D16;
o Perceel 3 'Schilderwerken en soepele bekledingen': subcategorieën D13 en D25;
o Perceel 4 'Schrijnwerkerij, scheidingswanden, plafonds en vloeren': subcategorieën D5, D4 en D20.
volgens de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (Belgisch Staatsblad van 06/04/1991), en dit uiterlijk op de datum van gunning van deze opdracht.
Het bewijs van deze erkenning (attest), of bij gebrek daaraan de erkenningsaanvraag, moet bij dit dossier worden gevoegd (zie punt 3.8.3).
De Aanbestedende Overheid vestigt de aandacht van de Kandidaat op het feit dat de termijn voor het verkrijgen van de erkenning bij de bevoegde administratie betrekkelijk lang kan zijn. De Aanbestedende Overheid raadt de Kandidaat dan ook aan om dit attest aan te vragen zodra hij dit dossier heeft ontvangen.
1.5.2 UITSLUITINGSCRITERIA
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, iedere Kandidaat die een regelmatige kandidatuur heeft ingediend maar in welk stadium van de procedure ook:
• in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen, of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving of die van het land waarin hij is gevestigd;
• aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving of die van het land waarin hij is gevestigd;
• die bij rechterlijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
• die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op welke wijze ook die de Aanbestedende Overheid kan rechtvaardigen;
• die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de wetgeving en reglementering van het land waar hij gevestigd is;
• die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
• die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
• geen toegang verleent tot zijn lokalen aan de vertegenwoordigers van de Aanbestedende Overheid;
• weigert om aan de vertegenwoordigers van de Aanbestedende Overheid de documenten te overhandigen die deze nodig achten om de juistheid van de gegeven antwoorden te controleren.
Voorts moet de Kandidaat bij zijn kandidatuur een verklaring op eer voegen (bijlage 3.8.6) waarin hij bevestigt dat hij niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is voor:
• Deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
• Omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek ;
• Fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
• Witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel over de persoonlijke situatie van een Kandidaat, zich tot de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten te wenden om de inlichtingen te verkrijgen die zij nodig acht.
1.6 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA
1.6.1 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA VOOR ALLE PERCELEN
Iedere Kandidaat die een regelmatige kandidatuur heeft ingediend, maar op wie één van de volgende situaties van toepassing is, kan uitgesloten worden indien:
• Hij geen 'Arbeidsongevallenverzekering' heeft afgesloten;
• Hij niet in het bezit is van een van de volgende certificaten: BeSacc, CSC, VCA of gelijkwaardig als garantie van het bestaan van een veiligheidsbeheersysteem; dit certificaat moet nog minstens 6 maanden geldig zijn vanaf de datum van indiening van de offerte;
• Hij niet aantoont dat hij in staat is om in het Frans en/of het Nederlands te communiceren met de Aanbestedende Overheid in het kader van de uitvoering van de prestaties waarop de kandidatuur betrekking heeft, meer bepaald voor wat de werfleider/teamleider betreft, die het Frans en/of het Nederlands vlot mondeling en schriftelijk moet beheersen.
• Hij het voorwerp uitmaakt van een vaststelling van kwaliteitsgebrek en/of een negatieve beoordeling door de Aanbestedende Overheid bij de controle van de aangewende middelen of op basis van een vroegere beoordeling, en er tot op heden geen enkele corrigerende maatregel is genomen of de genomen maatregelen ontoereikend worden geacht om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren.
1.6.2 SPECIFIEKE KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA VOOR PERCELEN 1 TOT 4
Iedere Kandidaat die een regelmatige kandidatuur heeft ingediend, maar op wie één van de volgende situaties van toepassing is, kan uitgesloten worden indien:
• Hij voor elk van de percelen waarvoor hij kandidaat is niet over minstens 4 referenties van klanten in België beschikt voor de periode 2010-2014 , waarvan minstens 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor werken van dezelfde aard als de werken die het voorwerp vormen van het betrokken perceel;
• Hij geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van minstens € 2.500.000 per schadegeval heeft afgesloten;
• De gemiddelde frequentie- en ernstgraad van de ongevallen van de Kandidaat over de voorbije drie jaar (2012-2013-2014) hoger is dan 25% van de gemiddelde frequentie- en ernstgraad over de voorbije drie jaar van alle kandidaten;
• Hij geen houder is van een ISO 14001- of EMAS-certificaat of een gelijkwaardig certificaat dat het bestaan van een milieubeheersysteem garandeert; dit certificaat moet nog minstens 6 maanden geldig zijn vanaf de datum van indiening van de offerte.
• Voor de percelen 1 'Algemene Bouwwerken', 2 'Loodgieterij en sanitair' en 4 'Schrijnwerk, scheidingswanden, plafonds en vloeren',
o Hij geen activiteitenzetel heeft op minder dan 30 minuten van de Maatschappelijke Zetel van de Aanbestedende Overheid, waarbij de afstand wordt nagegaan buiten de piekuren op basis van een toepassing zoals Google Map of gelijkwaardig;
o Hij niet bereid is om prestaties te leveren buiten de normale werkuren en/of tijdens het weekend;
• Voor het perceel 3 'Schilderwerken en soepele bekledingen' hij geen activiteitenzetel heeft op minder dan 200 kilometer van de Maatschappelijke Zetel van de Aanbestedende Overheid, waarbij de afstand wordt nagegaan buiten de piekuren op basis van een toepassing zoals Google Map of gelijkwaardig.
1.6.3 SPECIFIEKE KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA VOOR HET PERCEEL 5 'VERHUIZINGEN'
Iedere Kandidaat die een regelmatige kandidatuur heeft ingediend, maar op wie één van de volgende situaties van toepassing is, kan uitgesloten worden indien:
• Hij voor de periode 2012–2014 niet over minstens 4 referenties van klanten beschikt, waarvan minstens 3 in België en waarvan minstens 2 hiervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor diensten van dezelfde aard als deze die het voorwerp vormen van dit perceel;
• Hij geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van minstens € 1.250.000,- per schadegeval heeft afgesloten;
• Hij niet voor de jaren van 2011 tot 2014 over gemiddelde jaarlijkse omzet van minstens € 750.000,- beschikt voor diensten van dezelfde aard als deze die het voorwerp vormen van dit perceel;
• Hij geen houder is van een ISO 9001-2008-certificering of een gelijkwaardige certificering die het bestaan van een kwaliteitsbeheersysteem garandeert;
• Hij geen activiteitenzetel heeft op minder dan 200 kilometer van de Maatschappelijke Zetel van de Aanbestedende Overheid, waarbij de afstand wordt nagegaan op basis van een toepassing zoals Google Map of gelijkwaardig;
De volgende inlichtingen zijn noodzakelijk om de gelijkvormigheid aan te tonen van de kandidatuur ten opzichte
van de voornoemde criteria.
Wij herinneren de kandidaat-inschrijver eraan dat de gevraagde elementen UITSLUITEND via het
antwoordformulier van het identificatiedossier aan ons kunnen worden bezorgd. De opgegeven cijfers verwijzen
enerzijds naar het nummer van een § en anderzijds naar de pagina van dit formulier.
Hoofdstuk 3: Antwoordformulier 10
3.1 Identificatie van de onderneming 10
3.2 Voorwerp van de kandidatuur 11
3.3 Identificatie van werken of diensten van de onderneming 11
3.3.1 SPECIALISATIE VAN DE ONDERNEMING 11
3.3.2 OMZET 12
3.3.3 REFERENTIES 13
3.4 Identificatie van de structuur van de onderneming 15
3.4.1 HOUDERS VAN HET KAPITAAL 15
3.4.2 ORGANISATIESCHEMA 15
3.4.3 ALGEMENE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 15
3.4.4 TALENKENNIS 16
3.5 Identificatie van het kwaliteitszorgsysteem – perceel 5 16
3.5.1 KWALITEITSCERTIFICAAT (PERCEEL 5) 16
3.6 Identificatie van het veiligheidsbeheersysteem (percelen 1 tot 5) 16
3.6.1 CERTIFICERING 16
3.6.2 FREQUENTIE- EN ERNSTGRADEN 17
3.7 Identificatie van het milieubeheersysteem 17
3.7.1 CERTIFICERING 17
3.7.2 AFBRAAKMATERIAAL 17
3.8 Attesten 18
3.8.1 VERKLARING OP EER: 18
3.8.2 ATTEST VAN NIET-FAILLISSEMENT 18
3.8.3 ATTEST VAN BETALING VAN BELASTINGEN EN TAKSEN 18
3.8.4 ATTEST VAN BETALING VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN 18
3.8.5 ATTEST VAN ERKENNING VAN AANNEMER VAN WERKEN 19
3.8.6 VERZEKERINGSATTEST(EN) 19
3.9 Bevoegdheid tot ondertekening 19
3.10 Handtekening 19
Te lezen
L'article 1.5.2.Dans le cadre du présent marché, la sous-traitance n’est pas autorisée pour les lots 1, 2 et 4 sauf ponctuellement et moyennant autorisation écrite préalable du Pouvoir Adjudicateur étant entendu que le cas échéant, ladite sous-traitance se fera sous la pleine et entière responsabilité de l’Adjudicataire désigné au terme de la présente procédure d’attribution.
En ce qui concerne le lot 3 « Peintures et revêtements souples », les candidats agréés pour des travaux de la sous-catégorie D13 « peinture » mais qui ne sont pas agréés pour des travaux de la sous-catégorie D25 « revêtements de murs et de sols autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages » sont autorisés à sous- traiter cette partie du marché à un sous-traitant agréé pour des travaux de la sous-catégorie D25 « revêtements de murs et de sols autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages ». Le cas échéant, le candidat joindra à son offre les coordonnées détaillées de son sous-traitant.
Le sous-traitant devra répondre aux critères de sélection qualitative suivants :
• Être agréé pour des travaux de classe 1 sous-catégorie D25 ;
• Avoir souscrit une assurance « Accident du travail » ;
• Avoir souscrit une assurance « Responsabilité Civile » d’une valeur minimale de 1.250.000 € par sinistre ;
• Avoir un siège d’activités situé à moins de 200 kilomètres du Siège Social du Pouvoir Adjudicateur, cette distance étant calculé sur base d’une application de type Google Map ou équivalente.
La preuve de l’ agréation susmentionnées sera jointe à la candidature. En outre, le candidat y joindra également l’attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’attestation de paiement de la TVA dudit sous-traitant.
A contrario, compte tenu de l’ampleur et de la nature des travaux faisant l’objet de ce lot, la sous-traitance n’est pas autorisée pour les candidats agréés pour des travaux de la sous-catégorie D25 « revêtements de murs et de sols autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages » mais qui ne sont pas agréés pour des travaux de la sous-catégorie D13 « peinture ».