Rectificatie

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - liftinstallatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kroonveldlaan 50
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip Vermijlen
Telefoon
+32 52252987
E-mail
filip.vermijlen@azsintblasius.be
Fax
+32 52252871

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.azsintblasius.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - liftinstallatie

Referentienummer: 2017/275

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530266

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 10:00
Te lezen:
04-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing DEEL II: Beschrijving van de werken: technische voorschriften elektrische personen lift. Het bestand "14878 tech bep lift_ES_b.pdf" werd vervangen door bestand "14878 tech bep lift_20171116.pdf". Alle wijzigingen staan in groene kleur aangeduid. Door deze wijziging wordt de uiterste datum voor het indienen van de offerte verlaat. Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 4 december 2017, 10.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!