Rectificatie

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Broederscholen Hiëronymus
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nieuwstraat 91
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Maes
Telefoon
-
E-mail
Koen.Maes@netwerkhieronymus.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.netwerkhieronymus.be/#!partnerorganisaties/vstc3=broederscholen

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Referentienummer: AIKO-A653_-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging Broederscholen Hiëronymus Campus Driegaaienstraat te Sint-Niklaas; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536187

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-12-2017
Te lezen:
19-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende dit dossier neemt u bij AIKO architecten en ingenieurs het best contact op met ir. Lise Standaert (050-40 88 60; ls@aiko.be).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1774 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!