VZW Broederscholen Hiëronymus
Rectificatie

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Broederscholen Hiëronymus
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nieuwstraat 91
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Maes
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.netwerkhieronymus.be/#!partnerorganisaties/vstc3=broederscholen

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Referentienummer: AIKO-A653_-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

systeembouw: 5 klaslokalen, sanitair en berging Broederscholen Hiëronymus Campus Driegaaienstraat te Sint-Niklaas; ruwbouw, afwerking, technische installatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536187

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-12-2017
Te lezen:
19-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende dit dossier neemt u bij AIKO architecten en ingenieurs het best contact op met ir. Lise Standaert (050-40 88 60; [email protected]).