Rectificatie

Het installeren van een nieuwe HS-cabine in de Beekstraat - Linkhout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc De Leeuw
Telefoon
+32 478795149
E-mail
l.deleeuw@vmm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmm.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293230

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het installeren van een nieuwe HS-cabine in de Beekstraat - Linkhout

Referentienummer: VMM-L2017EMHAS-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het installeren van een nieuwe HS-cabine in de Beekstraat - Linkhout

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536807

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De samenvattende meetstaat werd toegevoegd. Daarnaast is het besteknummer gewijzigd naar L 2700 I 0031 H