GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatie

SCHOTEN BS Deuzeldpark - nieuwbouw en uitbreiding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kristof Vercruysse.
Telefoon
+32 27909582
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282346

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

SCHOTEN BS Deuzeldpark - nieuwbouw en uitbreiding

Referentienummer: GO!-35302/03604001/2017/3169-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

SCHOTEN BS Deuzeldpark - nieuwbouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526168

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
28-09-2017
Te lezen:
21-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
28-09-2017
Te lezen:
21-09-2017

Overige nadere inlichtingen

Erratum_1 De huidige vooropgestelde indieningsdatum 28/09/2017 wordt om organisatorische redenen met een week vervroegd, naar 21/09/2017 om 11h00.