Rectificatie

Project 22.161B/1 - Opwijk, Collector Mazenzele fase B

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290514

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 22.161B/1 - Opwijk, Collector Mazenzele fase B

Referentienummer: AQFINFRA-22161Blot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Voorbereidende werken (o.a. opbreken van bestaande wegenis, aanleg terrein grondverbetering, tijdelijk opbreken van omheiningen en plaatsen van tijdelijke omheiningen)
- Aanleg van gravitaire DWA- en RWA-riolering in open sleuf deels in wegenis, deels in veld.
o DWA wordt aangelegd in grèsbuizen met diameter 250 mm en 300 mm en betonbuizen met diameter 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en 900 mm.
o RWA wordt aangelegd in betonbuizen met diameter 400 mm, 600 mm, 700 mm en 900 mm
o De huisaansluitingen worden uitgevoerd in PVC-buizen diameter 125 (DWA) en 160 (RWA).
- Aanleg van persleiding diameter 75 mm
- Bouwen van 5 overstortconstructies
- Bouwen van 1 pompstation
- Bouwen van 2 uitstroomconstructies
- Herinrichting van waterloop
- Aanleg van schanskorven
- Aanleg van lijnvormige elementen
- Aanleg van wegenis in asfaltverharding
- Aanleg van wegenis in betonstraatstenen
- Aanleg van wegenis in kasseien
- Aanleg van verkeersplateau

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533817

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek en meetstaat. Technisch verslag en conformverklaring werden toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!