Rectificatie

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Herentals
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nederrij 133a
Plaats
Herentals
Postcode
2200
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14248200
E-mail
info@ocmwherentals.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwherentals.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293752

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Referentienummer: SDKE-D7605 - 011-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537705

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve bij de opmaak van uw offerte er mee rekening te houden dat de correcte meetstaat de D7605-011 is.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!