OCMW Herentals
Rectificatie

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Herentals
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nederrij 133a
Plaats
Herentals
Postcode
2200
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14248200
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwherentals.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293752

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Referentienummer: SDKE-D7605 - 011-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

WZC Sint-Anna - ombouw keuken - perceel OMSCHAKELING TECHNIEKEN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537705

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve bij de opmaak van uw offerte er mee rekening te houden dat de correcte meetstaat de D7605-011 is.