Patrimo Midden-Vlaanderen vzw
Aankondiging van een opdracht

Netwerkbekabeling hoofdzetel CM Midden-Vlaanderen (ligging Gent) - vervanging van de huidige netwerkinfrastructuur door kabels U-UTP cat6A

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Patrimo Midden-Vlaanderen vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Martelaarslaan 17
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nele Bracke
Telefoon
+32 92675158
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294733

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294733

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294733

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   vzw

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   patrimonium

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Netwerkbekabeling hoofdzetel CM Midden-Vlaanderen (ligging Gent) - vervanging van de huidige netwerkinfrastructuur door kabels U-UTP cat6A

Referentienummer:   Patrimo Midden-Vlaandere-2017_10061_Netwerkbekabeling_CMMVL-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

CM Midden-Vlaanderen wenst de huidige netwerkbekabeling te vervangen door één uniform netwerk, uitgevoerd in kabels U-UTP cat6A. De werken (verwijdering en plaatsing) dienen gelijktijdig uitgevoerd met de renovatiewerken van de administratieve ruimtes. De werken omvatten de vervanging van de volledige huidige infrastructuur en bestaan uit: het verwijderen van de bestaande bekabeling, het ontwerp, de levering, de plaatsing (incl. o.a. patchpanelen, wanddozen, ...), het labelen én het testen van de gestructureerde databekabeling.
Het gebouw blijft gedurende de volledige uitvoering van de werken in gebruik. Dit heeft tot gevolg dat de werken gefaseerd dienen uitgevoerd te worden en dat er extra aandacht dient besteed te worden aan specifieke voorzorgen m.b.t. de veiligheid, stof- en lawaaihinder,...

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE234 - Arr. Gent

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht omvat de vervanging van de netwerkbekabeling in de hoofdzetel van CM Midden-Vlaanderen (ligging Martelaarslaan 17 te Gent). De werken omvatten de vervanging van de volledige huidige infrastructuur en bestaan uit: het verwijderen van de bestaande bekabeling, het ontwerp, de levering, de plaatsing (incl. o.a. patchpanelen, wanddozen, ...); het labelen en het testen van de gestructureerde databekabeling.
De werken dienen gelijktijdig uitgevoerd te worden met de renovatiewerken van de administratieve ruimtes.
Het gebouw blijft gedurende de volledige uitvoering van de werken in gebruik. Dit heeft tot gevolg dat de werken gefaseerd uitgevoerd worden en dat er ruimschoots aandacht moet gegeven worden aan specifieke voorzorgen m.b.t. de veiligheid en geluids- en stofhinder, ... .
De inschrijver dient voorstel in voor één basisvoorstel en één verplichte variant. Vrije varianten zijn verboden.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   260

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Conform art.42 §1,2° is er voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van een herhalingsopdracht: - uitbreiding voor de publieke delen van de hoofdzetel - uitbreiding bij herinrichting/renovatie van een lokaal kantoor

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   De inschrijver moet verplicht een voorstel indienen voor één optie nl een patchkast voor het serverlokaal.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het bestek, incl meetstaat zijn rechtstreeks consulteerbaar. De overige documenten dienen opgevraagd te worden en worden nadien gratis ter beschikking gesteld. Er wordt voorzien in een verplicht plaatsbezoek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning in de ondercategorie S4 en P1; minimum klasse 3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   01-02-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen
Postadres
-
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen
Postadres
-
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen
Postadres
-
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017