cvba WONEN
Rectificatie

Bouwen van 15 sociale koopwoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba WONEN
Nationaal identificatienummer
0401.023.635_23897
Postadres
Marcel Mollelaan 17
Plaats
Zelzate
Postcode
9060
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patricia De Meyer
Telefoon
+32 93445459
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://cvbawonen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327561

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van 15 sociale koopwoningen

Referentienummer: WONEN-2001/1439/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van 15 sociale koopwoningen te Zelzate, Tweede Gidsenlaan nn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536219

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen bij vragen over het bestek