Rectificatie

Opdracht voor het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van hoogspanningbeveiligingsinstallaties

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieslot Loyson
Telefoon
+32 92410650
E-mail
aankoop@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291180

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van hoogspanningbeveiligingsinstallaties

Referentienummer: TMVW-PNT-000-17-A02-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315400 - Hoogspanningsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van nieuwe hoogspanning-beveiligingsinstallaties inclusief olietransformatoren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534548

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing in de besteksdocumenten m.b.t. Perceel 5