Agentschap Sport Vlaanderen
Rectificatie

Bouw van een botenloods en bijhorende lokalen in het centrum van Sport Vlaanderen te Nieuwpoort.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0248.142.826_16792
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
peter standaert
Telefoon
+32 22094602
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sport.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310569

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een botenloods en bijhorende lokalen in het centrum van Sport Vlaanderen te Nieuwpoort.

Referentienummer: Sport Vlaanderen-Bestek nr. 18-nie-001-a-Design and Build-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De bestaande botenloods met haar annexen (kleedkamers, klassen, werkplaatsen) dateert uit 1978. Het gebouw, zowel de loods als de bijgebouwen, zijn aan een dringende vernieuwing toe. De Desing and Build opdracht, voorwerp van de huidige procedure, kadert in de verdere uitbouw van het centrum van Sport Vlaanderen Nieuwpoort tot een volwaardig opleidingscentrum binnen het kader van de visienota 2020 die goedgekeurd werd in 2016 door de Vlaamse regering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515494

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 104-236763

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

3 nieuwe documenten werden toegevoegd : - opmeting terrein (dwg) Nieuwpoort Spaarbekken; - opmeting terrein en gebouw (in Revit).