Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Aankondiging van een opdracht

Meeuwen-Gruitrode - aanleg toeristische fietsrouteverbinding Wijshagerkiezel - Rietenstraat.

Meeuwen-Gruitrode - aanleg toeristische fietsrouteverbinding Wijshagerkiezel - Rietenstraat. Bestek nr. 31-25-2016.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Postadres
Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver is vrijgesteld van het bijvoegen van een RSZ-attest bij zijn offerte omdat de aanbestedende overheid via elektronische middelen toegang heeft tot de inlichtingen en documenten die haar toelaten de persoonlijke situatie van de inschrijver na te gaan.
Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 3 000 euro, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62, §1 in fine van het KB van 2011-07-15.
Indien evenwel de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is

Economische en financiële draagkracht

nvt

Vakbekwaamheid

nvt

Eventuele minimumeisen:

Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C