Aalter
Rectificatie

Ontsluiting industriezone 'Woestijne'

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aalter
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Europalaan 22
Plaats
Aalter
Postcode
9880
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93749913
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aalter.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293538

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontsluiting industriezone 'Woestijne'

Referentienummer: Aalter-865.1/17d0169-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe betonweg tussen Venecolaan en nieuwe brug over kanaal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537378

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Conformverklaring technisch verslag Grondbank, Er is niets wezenlijks veranderd, enkel de boringen zijn aangeduid op het plan.