Rectificatie

Ontsluiting industriezone 'Woestijne'

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aalter
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Europalaan 22
Plaats
Aalter
Postcode
9880
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93749913
E-mail
overheidsopdrachten@aalter.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aalter.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293538

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontsluiting industriezone 'Woestijne'

Referentienummer: Aalter-865.1/17d0169-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe betonweg tussen Venecolaan en nieuwe brug over kanaal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537378

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Conformverklaring technisch verslag Grondbank, Er is niets wezenlijks veranderd, enkel de boringen zijn aangeduid op het plan.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!