vzw Rusthuis Sint-Vincentius
Rectificatie

WZC Sint Vincentius Zulte - perceel HVACS

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Rusthuis Sint-Vincentius
Nationaal identificatienummer
0810.976.814_530136
Postadres
Pontstraat 20
Plaats
Zulte
Postcode
9870
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93888259
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stvzulte.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378044

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC Sint Vincentius Zulte - perceel HVACS

Referentienummer: SDKE-6579-010-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

WZC Sint Vincentius Zulte - perceel HVACS

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519665

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verbeteringsbericht nr. 01 mbt de gewijzigde tekst van de artikels 38/7 (administratieve voorwaarden) en 410.2 - Isolatie verwarmingsleidingen en O.2 - Isolatie sanitair warmwaterleidingen