Provincie Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Energieprestatiecontract en onderhoudsdiensten van het PTI Eeklo

Het voorwerp van de gunningsprocedure is het afsluiten van een energieprestatiecontract (EPC) met één partij voor meerdere gebouwen op het provinciaal technisch instituut (PTI) te Eeklo.
De doelstelling van de Opdrachtgever is om de totale kost en CO2-uitstoot voor energie én exploitatie (onderhoud en beheer van de technische installaties) van de site te minimaliseren.
De Opdrachtgever is op zoek naar een methode om zoveel als mogelijk de Site duurzamer te maken in energieverbruik, beheer en onderhoud, en daarvoor is de Opdrachtgever op zoek naar dienstverleners die gestimuleerd worden om creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen voor te stellen en uit te voeren.
Een toepassing hiervan is een samenwerking volgens de ESCO-methode, waarbij een dienstverlener in de inrichtingen of gebouwen van de Opdrachtgever energiediensten en/of andere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie levert en daarbij financiële risico’s accepteert.
Met deze onderhandelingsprocedure wenst de Opdrachtgever een ESCO-partij te contracteren als dienstverlener die de besparing op de energiefactuur én de daarbij horende CO2-besparing garandeert door het verhogen van de efficiëntie en het uitvoeren van creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen. De financiële weerslag van deze maatregelen op de onderhoudsfactuur mag slechts beperkt zijn, en daarom maakt het onderhoud van deze maatregelen en het algemeen onderhoud en technisch beheer eveneens deel uit van de Opdracht.
Het toepasselijke OEPC zal aanzien worden als een resultaatsverbintenis waarbij verwacht wordt dat de EPC-contractor / Opdrachtnemer garanties zal geven aan de Opdrachtgever betreffende de energiebesparingen en/of –opbrengsten in vooraf opgelijste gebouwen, hierna genoemd ‘De Infrastructuur’, op de Site.
In dit EnergiePrestatieContract (EPC)willen we vooral ook de bouwkundige energiebesparende ingrepen van de buitenschil integreren.
Wij willen echter maximaal de trias energetica toepassen, zijnde (1) energieverbruik beperken door gebouwschil aan te pakken, (2) energievoorziening uit duurzame en hernieuwbare bron, en (3) optimaliseren van de nog nodige klassieke productie en verbruikers.
De te leveren prestaties bestaan minimaal uit :
• het realiseren van een vooropgestelde gegarandeerde Energie (en eventueel water) kostenbesparing; en
• het verhogen respectievelijk behouden van het Comfort van de gebruikers van de Site; en
• het uitvoeren van Onderhoud en Beheer van alle technische installaties van de Infrastructuur met inbegrip evenzeer van de geïnstalleerde energiebesparende maatregelen, bestaande uit ondermeer :
- De installaties HVAC en elektriciteit van de Infrastructuur;
- De bouwkundige ingrepen;
- Het gebouwenbeheersysteem;
- De installaties, gebouwdelen die de Opdrachtnemer nodig acht om te onderhouden ifv de gegarandeerde energiebesparing.
• het voorzien van monitoring en rapportering van de energieprestatie en het onderhoud.
Financiering van het project, zal door de opdrachtgever worden geleverd (geen financiering door opdrachtnemer. Het bestuur houdt de mogelijkheid open om eventueel, indien noodzakelijk, een deel van het project te laten financieren door de opdrachtnemer, te bespreken in onderhandeling.
De Duurzaamheid van de te leveren prestaties is voor de Opdrachtgever van groot belang en zal als onderdeel van de gunningscriteria in deze Opdracht worden opgenomen.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
31-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Véronique Lefebre

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :
- RSZ-schulden
- FOD-fiscale schulden
- KBO- niet-faillissement
- FOD-btw-hoedanigheid
Alvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt :
Art. 61 [KB 15/07/2011]
§ 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.[...]
5° voor het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen als bedoeld in de wet van 11 februari 2013.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, op naam van de firma bij FOD Justitie opvragen en bij de offerte voegen.
Dit uittreksel kan via email opgevraagd worden (email : [email protected]).
* De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet voldaan hebben aan alle vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarden dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale schulden. De aannemer zal tevens op de datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen sociale schulden mogen hebben.
De aanbestedende overheid zal, conform de op 01/08/2008 en 19/02/2009 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers sociale en fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver is vrijgesteld van het bijvoegen van het RSZ-attest en het bewijs van erkenning,
aangezien deze documenten elektronisch zullen opgevraagd worden door het bestuur.
Bankverklaring voor te leggen.
De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de opdracht te realiseren
zonder dat zich een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
De criteria voor financiële en economische draagkracht hebben betrekking op 1) de solvabiliteit en 2) het
bezitten van een accurate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
1. Financiële draagkracht
De financiële draagkracht voor een dergelijk project wordt getoetst op basis van de jaarrekeningen van de
laatste 3 boekjaren, die de Kandidaat voorlegt in Bijlage B bij diens Aanvraag tot Deelneming. Tevens voegt
deze een blad bij deze jaarrekeningen toe waar deze voor elk van deze jaren de solvabiliteitsratio
uitdrukkelijk invult. De Kandidaat heeft een solvabiliteitsratio (eigen vermogen gedeeld door totaal
vermogen*100%) in de laatste 3 boekjaren dat hoger is dan 15%.
2. Attest aansprakelijkheidsverzekering
(maximum zes maanden oud) van de verzekeraar of de makelaar met een verleende dekking van minimum
2.500.000 euro per ongeval voor lichamelijke letsels en 2.500.000 EUR voor materiële schade. Een attest
met vermelding van de termijnen, verzekerde waarden en type verzekering is voldoende, maar in geval van
een specifieke aansprakelijkheidsverzekering voor deze opdracht, voegen zij een bindende
bevestigingsbrief toe van de makelaar en/of de verzekeraar waarin wordt bevestigd dat de verzekering zal
worden afgesloten indien de opdracht aan de Kandidaat wordt toegewezen.
In geval de Kandidaat een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid is, volstaat het dat één lid van de
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.
In geval de Kandidaat beroep doet op een onderaannemer dient de hoofdaannemer minstens zelf te
voldoen aan de gestelde voorwaarden. De financiële en economische draagkracht van een onderaannemer
wordt niet in overweging genomen in het kader van dit geschiktheidscriterium.
Boven vermeld bewijs van attest aansprakelijkheidsverzekering dient door de Kandidaat opgenomen te
worden in bijlage C bij de Aanvraag tot Deelneming.

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

De Kandidaat dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen voor volgende elementen:
- Analyse en ontwerp energiebesparing: het analyseren en ontwerpen van energiebesparende
maatregelen voor een gebouw of een site met één of meerdere utiliteitsgebouwen. Waar van toepassing,
dient eveneens te worden aangehaald op welke manier met het aspect duurzaamheid werd rekening
gehouden ;
- Uitvoering energiebesparing: het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor dergelijke
gebouwen of sites, ondermeer de eventueel uitgevoerde gebouwschilmaatregelen, technische installaties,… ;
- Beheer en onderhoud: het beheer en onderhoud van gebouw en installaties van dergelijke gebouwen
of sites waarvan de contractwaarde van het uitgevoerde beheer en onderhoud tenminste 20.000 euro (excl.
btw) per jaar bedraagt, waarvan de contractuele looptijd minimaal 3 jaar bedraagt en minder dan 5 jaar
geleden is aangevangen;
- Monitoring: het monitoren van energieprestaties en onderhoud van dergelijke gebouwen of sites met
een digitaal systeem waarmee de energieprestaties van een gebouw gemeten en geanalyseerd worden voor
minimaal i) elektriciteit en ii) gas of een andere energiedrager die gebruikt wordt voor de verwarming van
het gebouw.
De bekwaamheid dient voor elk van bovenstaande elementen afzonderlijk of gezamenlijk te worden
aangetoond door middel van:
1. Referentieprojecten (Bijlage D bij Aanvraag tot Deelneming): minimaal 1 referentieprojecten,
aan de hand van de invulling van de tabel in Bijlage D. De omschrijving van de referentieprojecten bevat
dus naargelang de manier waarop Analyse en ontwerp, Uitvoering, Beheer en onderhoud en/of Monitoring
van het project werd aangepakt.
2. Projectteam (Bijlage G bij Aanvraag tot Deelneming): Bovendien voegt de Kandidaat in diens
Bijlage bij de Aanvraag tot Deelneming een nota van voorstel van projectteam toe, waarbij ondermeer aan
de hand van minimaal 2 en maximaal 6 CV’s het volgende wordt aangetoond:
- Expertise: de expertise in bovenstaande elementen ;
- De relatie tussen de leden van het voorgestelde projectteam en de opgegeven referentieprojecten ;
- Beschikbaar personeel: de beschikbaarheid van voldoende technisch en leidinggevend personeel
met kennis en ervaring in bovenstaande bekwaamheden aan de hand van de studie- of
beroepskwalificaties van de Kandidaat of diens kaderpersoneel en in het bijzonder van degenen die
met de dienstverlening zullen worden belast ;
- Een ervaren projectleider die de verschillende partijen/expertises van het team en de verschillende
facetten van het project samen brengt en begeleidt tot een succesvolle EPC-Opdracht.
Dient ook meegegeven in de CV:
- Volledige naam
- Functie
- Aantal jaren beroepservaring
- Studie- en beroepskwalificaties.
De Kandidaat kan zich beroepen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer, waarbij deze
duidelijk en uitdrukkelijk aanmerkt welke technische bekwaamheid bij de Kandidaat ligt en welke technische
bekwaamheid bij de bij naam genoemde onderaannemer.
De inschrijver engageert zich om de opdracht effectief te laten uitvoeren door de vermelde teamleden. In
geval een teamlid het team om dwingende redenen dient te verlaten, kan het teamlid vervangen worden
door een evenwaardig teamlid, mits goedkeuring door het opdrachtgevend bestuur.

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek