Rectificatie

Bedrijventerrein E17/4: Wegenis en riolering + doorgang onder bestaande brug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Lokeren
Nationaal identificatienummer
0207.463.402_21005
Postadres
Groentemarkt 1
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elsy De Vleeschhauwer
Telefoon
+32 93423017
E-mail
cad@lokeren.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lokeren.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333703

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bedrijventerrein E17/4: Wegenis en riolering + doorgang onder bestaande brug

Referentienummer: Lokeren-PRIOR2014/3/02-1&03-3_228911-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

- grondwerken- werken aan waterlopen- graven van buffergrachten- aanleg riolering, pompstations, overstorten- aanleg wegenis in beton- doorgang onder bestaande brug (kunstwerk)- aanleg groenzone

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-505188

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-087138

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Offerteformulier in .docx wordt toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2055 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!