Meir Corner nv
Aankondiging van een opdracht

Asbestsanering en niet-structurele ontmanteling gebouwencomplex Meir Corner

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Meir Corner nv
Nationaal identificatienummer
0458.402.105_22766
Postadres
Steenweg op Leuven 1188
Plaats
Sint-Lambrechts-Woluwe
Postcode
1200
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kdg.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379828

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379828

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Karel+de+Grote-Hogeschool+VZW-MC-2020-001-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30561

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   projectontwikkeling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   projectontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Asbestsanering en niet-structurele ontmanteling gebouwencomplex Meir Corner

Referentienummer:   Karel de Grote-Hogeschool VZW-MC-2020-001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45262660 - Verwijderen van asbest

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht omvatten de integrale ontmantelingswerken, integrale niet-structurele afbraakwerken en integrale asbestverwijdering op de site Meir Corner conform de detail-modaliteiten in de opdrachtdocumenten teneinde de gebouwen op de site verbouwingsklaar te maken.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht omvatten de integrale ontmantelingswerken, integrale niet-structurele afbraakwerken en integrale asbestverwijdering op de site Meir Corner conform de detail-modaliteiten in onderhavige opdrachtdocumenten teneinde de gebouwen op de site verbouwingsklaar te maken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   160

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijvers dienen teneinde geselecteerd te kunnen worden, over een geldige erkenning te beschikken als “Onderneming voor asbestverwijdering erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” in de zin van VI.4-3 van de Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017. Het besluit tot erkenning van de inschrijver dient minimaal betrekking te hebben op de volgende soorten technieken voor sloop- of asbestverwijderingswerken, zoals bedoeld in artikel VI.3-53 van de Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017: hermetisch afgesloten zone.
De opdrachtnemer dient te beschikken over een erkenning (in categorie, ondercategorie en klasse) die hem toelaat de opdracht uit te voeren gelet op de waarde van de opdracht en het voorwerp van de opdracht. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het geheel van de werken die zullen worden uitgevoerd en hun respectievelijke offerte, ongeacht eventuele opbrengsten die de opdrachtnemer zou overhouden aan de recuperatie van afvalmetalen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-09-2020

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-09-2020

Plaatselijke tijd:   12:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

Meir Corner en Karel de Grote Hogeschool wensen samen de Meir Site te herontwikkelen tot een project met een gemengd gebruik van voornamelijk retail en hogeschool (het Meir Corner Project). Ter realisatie van dit Meir Project, hebben Meir Corner en Karel de Grote Hogeschool in 2019 via een overheidsopdracht een architectuuropdracht uitgeschreven en gegund voor het ontwerpen van het Meir Project.
Om de huidige Meir Site bouwklaar te maken, plaatst Meir Corner via huidige opdracht de werken voor de asbestsanering en de niet-structurele ontmanteling in de markt. In tegenstelling tot de architectuuropdracht betreft het hier geen occasioneel gezamenlijke opdracht tussen Meir Corner en Karel de Grote Hogeschool aangezien Meir Corner op heden de exclusieve eigenaar is van de Meir Site en Karel de Grote op heden nog geen zakelijke of persoonlijke rechten op de Meir Site kan laten gelden.
Om deze reden treedt Meir Corner als enige opdrachtgever op en zal er enkel tussen Meir Corner en de opdrachtnemer een contractuele band ontstaan. Aangezien de samenwerking tussen Meir Corner en Karel de Grote Hogeschool tot doel heeft dat Karel de Grote Hogeschool een deel van het gerealiseerde Meir Project in eigendom zal verwerven na vervulling van enkele voorwaarden, is Karel de Grote slechts vanuit een beperkte ondersteunende rol betrokken bij de huidige opdracht.
Karel de Grote zal voornamelijk via haar aankoopdienst administratieve bijstand verlenen aan het publiceren van de opdracht via het e-Procurement platform en zal de goede uitvoering van de werken mee kunnen opvolgen, indien zij dit wenst.
De opdracht wordt geplaatst namens en voor rekening van: Meir Corner nv.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg
Postadres
Nederlandstalige rechterlijke instantie
Plaats
Nederlandstalige rechterlijke instantie
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres
Brusselstraat 45
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.kdg.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020