Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Rectificatie

Totaalrenovatie keukens

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Nationaal identificatienummer
0405.774.754_29455
Postadres
Wijgmaalsesteenweg 18
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joris Vandebon
Telefoon
+32 16316200
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.swleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314832

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Totaalrenovatie keukens

Referentienummer: SWaL-Leuven-renovatie-keukens-2018/0170/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanneming van werken voor de totaalrenovatie van keukens in 68 sociale huurwoningen te Heverlee (wijk Terbank) met mogelijke herhaling voor wijken in Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge en Keerbergen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520308

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1 : bijkomende besteksbepalingen