Stad Gent
Rectificatie

wegen- en rioleringswerken in de Handelsdokkaai en Kleindokkaai

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

wegen- en rioleringswerken in de Handelsdokkaai en Kleindokkaai

Referentienummer: TDW/2020/062

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518194

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Dit rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd om volgende reden: Post 67 is een som van EUR 2.500,00 die jullie moeten overnemen. Ook posten: - 61: EUR 2.007,15 (Schakelkast voor 1 pomp Levering en installatie van pompsturing met peilsonde (aangekocht bij TMVW)) - 65: EUR 2.123,56 (leveren en plaatsen telemetrie: gemaalcomputer (aangekocht bij TMVW) zijn vaste kosten (aan te kopen bij Farys). De aangepaste meetstaat met de vaste of over te nemen bedragen al ingevuld is beschikbaar en te downloaden via de website van E-Notification. Gelieve met deze aanvullende informatie rekening te houden voor de opmaak en indienen van uw offerte.