UVC Brugmann
Rectificatie

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UVC Brugmann
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats
Brussel
Postcode
1020
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Fabienne Bauwens
Telefoon
+32 24773574
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24773589

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.chu-brugmann.be/nl/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Referentienummer: 13053.004 - Tx/HO/14-550

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536577

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Datum
In plaats van:
09/01/2018
Te lezen:
23/01/2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaatselijke tijd
In plaats van:
10:30
Te lezen:
13:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Voor het plaatsbezoek dient de aannemer zich te melden op datum van 13 december 2017 om 9.00 uur aan de ingang van gebouw Z3 (stookplaats). Verplichte inschrijving per e-mail op het adres van [email protected] t.a.v. Bart Vandemaele en aan [email protected] Elke kandidaat-inschrijver mag slechts aan één plaatsbezoek (voor- OF namiddag) deelnemen. Er mogen maximaal 2 personen per kandidaat-inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek. Het nemen van foto’s is toegestaan.
Te lezen:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Voor het plaatsbezoek dient de aannemer zich te melden op datum van 13 december 2017 om 9.00 uur aan de ingang van gebouw Z3 (stookplaats). Een tweede plaatsbezoek is voorzien op woensdag 10 januari 2018 om 13u00, er is echter hier geen mogelijk om het bestaand onder-gronds rookgasafvoerkanaal noch om de verticale gemetste fabrieksschoorsteen intern te be-zoeken wegens organisatorische redenen. Verplichte inschrijving per e-mail op het adres van [email protected] t.a.v. Bart Vandemaele en aan [email protected] Het nemen van foto’s is toegestaan.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
09-01-2018 00:00
Te lezen:
23-01-2018 13:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 23 januari 2018, 13.30.