Universiteit Gent
Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - HERINRICHTING N1 EN REACTORGEBOUW TBV: Plantenkamers – HVAC-installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer
0248.015.142
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Alexander Rottiers
Telefoon
+32 92643136
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92643596

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - HERINRICHTING N1 EN REACTORGEBOUW TBV: Plantenkamers – HVAC-installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: Universiteit Gent-PPP01G-2148/0024/A/02194/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-514363

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De Universiteit Gent heeft van een aannemer de vraag gekregen of de plannen (gedeeld met de aannemers in pdf formaat) tevens in dwg. formaat beschikbaar zijn. Dit is het geval. De Universiteit Gent heeft volgend document toegevoegd: "3601_A02082_Herinrichting_FBW_20200616 - ACad2013.dwg". Dit document is te vinden via volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2148/1G/2019 (waar tevens de overige opdrachtdocumenten terug te vinden zijn. De Universiteit Gent wenst te benadrukken dat het hier niet gaat om aanvullende informatie of de rechtzetting van foutieve informatie.