Rectificatie

MPI Oosterlo - Pilootproject Astor, Geel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MPI Oosterlo VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Eindhoutseweg 25
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick De Meulemeester
Telefoon
-
E-mail
Patrick.DeMeulemeester@MPI-Oosterlo.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.MPI-Oosterlo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294621

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MPI Oosterlo - Pilootproject Astor, Geel.

Referentienummer: osar-2454.2-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwbouw van een tehuis voor 30 bewoners met een mentale beperking te Geel. Deel van het pilootproject zorg ASTOR.
Algemene bouwwerken.
Deze Opdracht omvat (niet limitatief) het bouwrijp maken van het terrein, sloopwerken, grond- en rioleringswerken, ruwbouwwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, afwerking, vaste uitrustingen en technische installaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502924

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Addendum nr. 02 dient aan het aanbestedingsdossier te worden toegevoegd. Dit addendum behandelt volgende onderwerpen: 1. Trapleuning 2. Schema's elektriciteit 3. Meting gevelbekleding 4. Voorzetwanden en tabletten wc's 5. Gordijnrails, plafondmontage 6. Handtekening 7. Verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico's

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!