Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

N370 wingene - Beernem. Aanleg Fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West Vlaanderen
Telefoon
+32 50248000
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282718

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282718

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282718

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N370 wingene - Beernem. Aanleg Fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat

Referentienummer:   AWV W-Vl-X30/N370/18_IR_16/02_IR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233142 - Herstellen van wegen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

N370 Wingene - Beernem. Aanleg fietspaden Beernemsteenweg Fase 1: Peerstalstraat - Blauwhuisstraat
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
o aanleg van rioleringen;
o bouwen van pompstations en pompunits i.f.v. drukriolering,
o herinrichten van de doortocht van Wildenburg,
o aanleg van vrijliggende fietspaden,
o heraanleg Blauwhuisstraat, Romerijstraat, Verlorengoedstraat, toegangsweg tot Beernemsteenweg 10 – 12,
o gedeeltelijke heraanleg van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o gedeeltelijk affrezen en overlagen van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o het bouwen van amfibietunnels en amfibiegeleidingswanden,
o het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
o groenaanleg.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Voornaamste plaats van uitvoering:   N370 Beernem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Beschrijving der werken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
o aanleg van rioleringen;
o bouwen van pompstations en pompunits i.f.v. drukriolering,
o herinrichten van de doortocht van Wildenburg,
o aanleg van vrijliggende fietspaden,
o heraanleg Blauwhuisstraat, Romerijstraat, Verlorengoedstraat, toegangsweg tot Beernemsteenweg 10 – 12,
o gedeeltelijke heraanleg van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o gedeeltelijk affrezen en overlagen van de N370 buiten de doortocht van Wildenburg,
o het bouwen van amfibietunnels en amfibiegeleidingswanden,
o het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
o groenaanleg.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   543

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Dit betreft een Terechtwijzend bericht op een publicatie vóór 30/06/2017. Er steekt een bijkomend formulier wat dit TW juist betreft (1bijkomende tekst technische bepalingen) - 2 twee nieuwe posten in de meetstaat - 3 er werden bij drie posten standaardpostnummers toegekend - 4 alle plannen hebben nu de juiste handtekeningen en worden hierbij opnieuw gepubliceerd

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: C

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 122-247782

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   14-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:45

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   iedereen mag aanwezig zijn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

deze publicatie betreft een terechtwijzend bericht op de oorspronkelijke publicatie van 29/06/2017... (zie aparte documenten hieromtrent als bijlage)

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
-
Plaats
brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
-
Plaats
brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad VAn State
Postadres
-
Plaats
brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017