Rectificatie

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCL LE LOGIS
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Georges Benoidtlaan 22
Plaats
Brussel
Postcode
1170
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Béatrice Léonard
Telefoon
+32 26724476
E-mail
bleonard@sisp.irisnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lelogis1170.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.lelogis1170.be/cloud/2012-01-02/

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Referentienummer: SCL LE LOGIS-2070/2012/01/02-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen inzake conformiteit van de verwarmingsinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536946

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verklaringvan de meeteenheden van de opmeting "VH"