Rectificatie

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCL LE LOGIS
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Georges Benoidtlaan 22
Plaats
Brussel
Postcode
1170
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Béatrice Léonard
Telefoon
+32 26724476
E-mail
bleonard@sisp.irisnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lelogis1170.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.lelogis1170.be/cloud/2012-01-02/

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Referentienummer: SCL LE LOGIS-2070/2012/01/02-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen inzake conformiteit van de verwarmingsinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536946

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verklaringvan de meeteenheden van de opmeting "VH"

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!