Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Rectificatie

Besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervangen spoorbevestiging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23935
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen Hoeben
Telefoon
+32 490525208
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357510

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervangen spoorbevestiging

Referentienummer: I-I.NO-5753219042-F05_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221119 - Brugrenovatiebouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Bij 5 metalen spoorbruggen over kanalen wordt het systeem van rechtstreekse bevestiging op houtstukken vervangen door een nieuw concept met metalen profielen. 4 van deze bruggen worden volledig herschilderd waarbij de oude loodhoudende verflagen volledig worden verwijderd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512720

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende info t.o.v. de opdrachtdocumenten.