Rectificatie

MASTERPLAN EN VERVANGINGSNIEUWBOUW VOOR WONINGEN VOOR RESIDENTEN IN DVC ZEVENBERGEN TE RANST

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Emmaüs vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33502811
E-mail
guy.geysels@emmaus.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292122

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MASTERPLAN EN VERVANGINGSNIEUWBOUW VOOR WONINGEN VOOR RESIDENTEN IN DVC ZEVENBERGEN TE RANST

Referentienummer: EMMVZW-OO2806/DVC7B/A-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

MASTERPLAN EN VERVANGINGSNIEUWBOUW VOOR WONINGEN VOOR RESIDENTEN IN DVC ZEVENBERGEN TE RANST

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535620

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

. Uiterste datum van opvragen opdrachtdocumenten = donderdag 11.01.2018 (ipv 11.12.2017) . tweede vragenronde: ontvangst vragen uiterlijk donderdag 04.01.2018, verzenden antwoorden uiterlijk op dinsdag 09.01.2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!