Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Rectificatie

Haven Oostende - Onderhoudscontract 2021

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17200
Postadres
Thonetlaan 102, bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden op onderstaand internetadres.
Telefoon
+32 32220825
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32312062

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378836

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Haven Oostende - Onderhoudscontract 2021

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02379-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520560

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
03-08-2020 10:15
Te lezen:
24-08-2020 10:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
03-08-2020 10:15
Te lezen:
24-08-2020 10:15

Overige nadere inlichtingen

-