Rectificatie

Verbouwing schuur kinderboerderij "d'Oude Smelterij", Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Architecten en ingenieursburo Ceenaeme-Neels
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
's Gravenwinkelstraat 48
Plaats
Torhout
Postcode
8820
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jef Ceenaeme
Telefoon
+32 477616255
E-mail
jef@ceenaeme-neels.be
Fax
+32 50212586

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ceenaeme-neels.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.ceenaeme-neels.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwing schuur kinderboerderij "d'Oude Smelterij", Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout

Referentienummer: AIB C-N-2016jc002-P04-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 04 HVAC en sanitair

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534393

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Correctie erkenning. Dit moet zijn D18 in plaats van P1