Rectificatie

Verbouwing schuur kinderboerderij "d'Oude Smelterij", Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Architecten en ingenieursburo Ceenaeme-Neels
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
's Gravenwinkelstraat 48
Plaats
Torhout
Postcode
8820
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jef Ceenaeme
Telefoon
+32 477616255
E-mail
jef@ceenaeme-neels.be
Fax
+32 50212586

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.ceenaeme-neels.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.ceenaeme-neels.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwing schuur kinderboerderij "d'Oude Smelterij", Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout

Referentienummer: AIB C-N-2016jc002-P04-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 04 HVAC en sanitair

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534393

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Correctie erkenning. Dit moet zijn D18 in plaats van P1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!