Aquafin NV - Directie Asset Management
Rectificatie

Project 21.870/3 (0887-0493) - RWZI Bree, lot3 fijnbellenbeluchting en menging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286964

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 21.870/3 (0887-0493) - RWZI Bree, lot3 fijnbellenbeluchting en menging

Referentienummer: AQFINFRA-21870lot3-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De elektro-mechanische werken fijnbellenbeluchting en menging van de renovatie van de RWZI Bree.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533433

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 211-437614

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 : Wijzigingen bestek en plannen. Gewijzigde plannen worden toegevoegd.