Rectificatie

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Westerlo
Nationaal identificatienummer
0207.505.566_21208
Postadres
Boerenkrijglaan 61
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lore Caems
Telefoon
+32 13553156
E-mail
lore@beneensheynen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.westerlo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342158

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Referentienummer: Westerlo-459.17 - fase 2-perceel 2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-515121

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

wijziging bestek: offertes indienen voor donderdag 27/6 14.00u toevoeging meetstaat in excel-formaat

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!