Rectificatie

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Westerlo
Nationaal identificatienummer
0207.505.566_21208
Postadres
Boerenkrijglaan 61
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lore Caems
Telefoon
+32 13553156
E-mail
lore@beneensheynen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.westerlo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342158

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Referentienummer: Westerlo-459.17 - fase 2-perceel 2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Verbouwen en uitbreiden kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang - buitenschrijnwerk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-515121

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

wijziging bestek: offertes indienen voor donderdag 27/6 14.00u toevoeging meetstaat in excel-formaat