De Nieuwe Haard cvba-vso
Rectificatie

Aanstelling ontwerpteam voor het bouwen van een sociaal huisvestingsproject op de site G. Eeckhoutsquare te Ronse.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Nieuwe Haard cvba-vso
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
F. Rooseveltplein 11/0001
Plaats
Ronse
Postcode
9600
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Lepez
Telefoon
+32 55217394
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.denieuwehaard.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279651

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling ontwerpteam voor het bouwen van een sociaal huisvestingsproject op de site G. Eeckhoutsquare te Ronse.

Referentienummer: DNH-2017-arch-wedstrijd-eeckhoutsquare-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanstelling ontwerpteam voor het bouwen van een sociaal huisvestingsproject op de site G. Eeckhoutsquare te Ronse. Aanneming van diensten in het kader van een beperte offerteaanvraag.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523682

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het bestek omtrent de beperkte offerteaanvraag & het contract ABCDE 2011 werden gewijzigd, meer bepaald omtrent de bepalingen voor wat betreft het ereloon. Op het ereloon wordt een coëfficiënt toegepast (zie documenten).