INFRABEL - Directie Asset Management-Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR195334 (6/41/2/195/334) - Lijn 139 - Gemeente Oud-Heverlee en stad Leuven : aanleg 15 kV kabels tussen Sint-Joris-Weert en Leuven

De plaatsing van één HS-triplet van 15kV en de bijhorende optische vezelkabel langs de L139, vanaf het tractie-onderstation van Sint-Joris-Weert tot iets voor het station van Leuven (over een afstand van ongeveer 11km), waar de kabels aangesloten moeten worden op de reeds geplaatste hoogspanningskabels en glasvezelkabels. Over het algemeen worden de kabels ingegraven, maar lokaal worden ze in kabelsleuven of in doorsteken onder de wegenis en het spoor geplaatst

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314310 - Leggen van kabels
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management-Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de categorie P2, klasse 5 of in een klasse overeenkomstig het totale offertebedrag.
- Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte.
- Attest van de FOD Financiën uitgegeven in het kader van overheidsopdrachten en uitgegeven uiterlijk 15 dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte en waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën (de algemene administratie van de inning en
de invordering).

Vakbekwaamheid

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: P2