Stad Brussel - Departement Wegeniswerken
Aankondiging van een opdracht

TV/2015/70/EV - het herstellen van paden en voetpaden in het Ter Kameren Bos

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp het herstellen, strook na strook, van paden en voetpaden uit dolomietgrind in het Ter Kameren Bos op de instructies en volgens de planning van de aanbestedende overheid.

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel - Departement Wegeniswerken
Postadres
Ruimingskaai 1, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
L'Homme Sophie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Indien de inschrijver personeel te werk stelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, dan kijkt de aanbestedende overheid na, per elektronische weg of de inschrijver in orde is inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
2) Indien de inschrijver personeel te werk stelt dat afkomstig is van een Lidstaat van de Europese Unie en dat niet beoogt is door § 1, dan voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde Overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaalt voor de ontvangst van de offertes, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenstemmend met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
3) Indien de inschrijver onderworpen is aan de sociale zekerheid van zelfstandigen, dan voegt hij bij zijn offerte een fiscaal attest betreffende zijn situatie inzake de betaling van zijn bijdragen aan de sociale zekerheid.
4) De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenstemmend met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.
De verplichtingen hebben betrekking tot de belasting op de toegevoegde waarde en de belasting op particulieren of vennootschapsbelasting.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de drie voornaamste opdrachten van werken, die hij in de loop van de afgelopen vijf jaar heeft verricht en die gelijkaardig zijn aan het voorwerp van de opdracht. Hij vermeldt daarbij het bedrag van de werken, de datum van uitvoering alsook de openbare of privé-bestemmeling.
Gaat het over werken uitgevoerd voor de rekening van openbare autoriteiten, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte, als bewijs van goede uitvoering van de werken, de attesten, afgeleverd en getekend door betrokkene autoriteiten.
Indien het gaat over werken uitgevoerd voor de rekening van privé-bestemmelingen, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte de attesten van deze bestemmelingen als bewijs van goede uitvoering van de werken. Zo niet, kan hij zelf verklaren dat de werkzaamheden werden uitgevoerd.
Elk vermelde opdracht heeft een waarde van minstens 80.000,00 euro exclusief B.T.W.
De inschrijver voegt bij zijn offerte :
- hetzij een attest van zijn erkenning in de categorie G3 klasse 3 ;
- hetzij een bewijs of een attest dat aantoont dat hij ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Unie en ieder document dat de gelijkwaardigheid van deze certificatie of inschrijving bevestigt met de hierboven vereiste erkenning.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: G3