Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2015.0738 Beplantings en inrichtingswerken langs de gewestwegen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Onderhavige opdracht is een bestellingsopdracht.
Hij heeft betrekking op de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden, voornamelijk aan de groene ruimten langs de wegen beheerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
• De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies
• Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen ,dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12 meter bevindt van de rand van de voor de hieronder beschreven werken uit te voeren grondwerken.
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.
• Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen.
• Het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering van de werken.
• Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard
• Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is.
• Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden.
• Het aanbrengen van een onderfundering van zand.
• Het uitvoeren van een fundering uit mager beton, gewapend met een rasterwerk.
• Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met gestabiliseerd zand.
• De aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het afstromend water.
• Het op peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen.
• De uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz...
• De uitvoering van verhardingen van diverse aard.
• Het verwerken van teelaarde, het bezaaien van bermen, de eventuele beplantingen en het bouwen van boombakken.
• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".
• Landschapswerken en bijhorende leveringen.
• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Proeven voor nazicht en oplevering.
• Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode.
• Het maaien van grasperken, hakken en spitten.
• Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.
• Het vellen en het ontstronken van bomen.
• Het leveren en verwerken van meststoffen.
• Het leveren en planten van hoogstammige bomen.
• Het leveren en planten van heesters en hagen.
• Het leveren en plaatsen van antiparkeerpalen en rotsblokken.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Onderhavige opdracht is het voorwerp van meerdere bestellingen die door de aanbestedende overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 800.000 €, incl. BTW, bedraagt en niet hoger is dan 2.200.000 €, incl. BTW, herzieningen niet inbegrepen. De geldigheidstermijn van de opdracht bedraagt één kalenderjaar. Overeenkomstig artikel 37, § 2 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, zoals gewijzigd, mag de onderhavige aanneming, bij beslissing van de aanbestedende overheid, driemaal worden verlengd. De volledige looptijd van de opdracht, met inbegrip van de verlengingen, dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht. Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich ertoe de drie eventuele verlengingen, waartoe de aanbestedende overheid beslist, zonder beperking en aan de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht te aanvaarden.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie G3 en van de klasse 6;
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
• Het bewijs dat hij over voldoende en gekwalificeerd personeel beschikt om in te gaan op de opdrachten in dichtbevolkte stedelijke omstandigheden. Zo is het volgende vereist:
- Minimaal 15 gekwalificeerde groenwerkers : ten minste ervaring als tuinier of een equivalent diploma
- Ten minste 1 ETW (EUROPEAN TREE WORKER)
- Minimaal 2 werfleiders (1 Bachelor + 1 Master in een relevant domein (beheer groene ruimten, landbouw, tuinbouw, landschapsarchitect)
Gelet op de omvang van het te onderhouden grondgebied (2.250.000 m²), worden de inschrijvers verzocht een gedetailleerde beschrijving te leveren van de organisatie en de menselijke middelen die ze ter beschikking stellen van het bestuur voor de uitvoering van deze opdracht; aantal teams + de functies, kwalificatie-elementen, attesten, ervaringen, enz.
Bovendien wordt de inschrijvers gevraagd hoe ze deze kwalificaties garanderen en hoe ze hun teams verbeteren.
De organisatie moet worden beschreven in hoeveelheid personeel die zal worden toegekend aan de in deze opdracht bestelde werken.
Gelet op de omvang van het te onderhouden grondgebied worden de inschrijvers verzocht het aantal teams te vermelden (verplicht voltallig aantal) die ze ter beschikking stellen van het bestuur voor de in de opdracht bepaalde werken (tijdens en naast de schoolvakanties) alsook het aantal teamleiders.
Het bestuur vindt dat ten minste 2 teams van minstens 2 personen op elk moment aan het werk moet zijn in het kader van deze opdracht en met de mogelijkheid van een 3de team op drukke momenten.
De organisatie moet ook worden beschreven m.b.t. opleiding en ervaring van het personeel.
• de referentielijst van inrichtingswerken van stedelijke groene ruimten en van openbare pleinen, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar in een dichte stedelijke omgeving met druk verkeer; deze lijst dient te worden gestaafd met attesten van goede uitvoering. Deze attesten vermelden het bedrag, de datum en de plaats van uitvoering van de werken en stellen vast of ze werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en regelmatig tot een goed einde werden gebracht. Er dienen minstens 3 referenties te worden gegeven van werken die elk een bedrag van minimum 1.000.000 € vertegenwoordigen.
• het bewijs over minimum volgend eigen materieel of materieel dat binnen een week beschikbaar is op de uitvoeringsplaats te beschikken:
- 1 zitmaaier (minimumbreedte 1,20m)
- 1 kraan 15 ton
- 1 minigraafmachine 8 ton
- 1 lader 70 kW
- 2 hoogwerkers, hoogte 20 m
- 3 houthakselaars, minimumdiameter 20 cm
- 2 vrachtwagens met kraan 15 ton en laadvermogen van 20 m³
- 1 veegwagen
- 1 schokabsorberende vrachtwagen + attest 100 km/u.
- 2 tractoren met watertankaanhangwagen (watervat) van minstens 15 m³
- 2 stronkenrooimachines waarvan één met rupsbanden,
- 3 voertuigen type bestelwagen uitgerust met bebakeningsmateriaal voor interventies
op de weg.
De lijst met de mogelijks gebruikte toestellen voor de uitvoering van de werken moet vergezeld gaan van een korte beschrijving van deze laatste (foto, functionaliteiten, « lawaai »-certificaat, …).
Als de inschrijver niet over eigen materieel beschikt moet hij het bewijs leveren dat hij over het hierboven vermelde materieel kan beschikken vanaf het begin van de werken en gedurende de hele duur ervan.
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: G3