Universitair Ziekenhuis Gent Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van het UZ Gent

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van het UZ Gent

Publicatiedatum
22-09-2014
Deadline
29-10-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent Infrastructuur
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
ir. Jan Vandenbergh
Ter attentie van
dhr. J. Vandenbergh

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

3200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De aannemer dient minimaal een omzet van 500.000 EUR te hebben op jaarbasis.

Vakbekwaamheid

1. Referenties:
a. De aannemer dient minimaal 5 referenties op te geven van gelijkaardige opdrachten bij voorkeur in de gezondheidszorg.
b. De inschrijver dient te beschikken over voldoende ervaring in het behandelen van het aanvragen voor:
- indoor coverage metingen: dit toont hij aan door het voorleggen van minstens 2 referenties voor gebouwen met een minimum nuttige oppervlakte van 3.000 m²
- uitvoeren van coax en fiber bekabeling voor iDTV toepassingen: dit toont hij aan door het voorleggen van minstens 1 referentie voor een gebouw met een minimum oppervlakte van 3.000m².
2. Kwalificaties en personeel:
a. De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.
b. De aannemer dient de nodige certificaten voor te leggen waaruit blijkt dat hij gekwalificeerd installateur van minstens 2 verschillende merken van databekabeling. Uit dit certificaat dient dus de bekwaamheid te blijken om dit materiaal op correcte wijze te installeren met de volle materiaalwaarborg (channelgarantie) vanwege de leverancier van het merk voor een periode van minimaal 15 jaar.
c. Het uitvoerend personeel dient te beschikken over de nodige bekwaamheidsattesten om de voorziene werken uit te voeren in elektrische ruimtes. De aannemer geeft door hoeveel van zijn ingezette medewerkers een BA4 hebben.
d. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar
3. Inzet van materieel: verklaring van gebruikte werktuigen, materieel en technische uitrusting
a. minstens één meettoestel met attest van jaarlijkse ijking, voor het uitmeten van kabels op basis van de normen voor UTP, Cat5E (Class D), Cat.6 (Class D en Class E)-bekabeling, Cat.6A (Class D en Class E)-bekabeling, Cat 7 (Class F)
b. minstens één meettoestel met attest van jaarlijkse ijking voor optische metingen (OTDR) op monomode en op multimode glasvezel (OM1, OM2, OM3 en OS1)
c. minstens één meettoestel voor het uitvoeren van coverage metingen voor volgende technologieën: GSM, UMTS en TETRA standaarden.
d. minstens één meettoestel voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op coax geleidingen, i.h.b. voor iDTV toepassingen, waardoor het mogelijk is controles uit te voeren op het spectrum gebruik.
4. Onderaannemer: in geval onderaannemers aangewend worden dient de inschrijver de nodige informatie te bezorgen aangaande
a. de identiteit van de onderaannemer
b. de werken waarvoor hij in onderaanneming werkt
c. de beperking van de onderaanneming tot maximaal 20% van de opdracht, en de elementen welke aantonen dat deze voorwaarde vervuld is
d. de overige wettelijke bepaling inzake onderaanneming

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: P1