Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatie

O0081001 - RWZI Tessenderlo, EF plaatsen zonnepanelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Sylveer Cuypers
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377266

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

O0081001 - RWZI Tessenderlo, EF plaatsen zonnepanelen

Referentienummer: AQFINFRA-O0081001-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261215 - Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

O0081001 - RWZI Tessenderlo, leveren, plaatsen en indienststelling van een PV installatie De opdracht bestaat uit:Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie.Er dient tevens een voorstel tot omnium onderhoudscontract aangeboden te worden dat geactiveerd wordt na de waarborgperiode, dit volgens de minimale richtlijnen vastgelegd in de technische bepalingen. Dit onderhoudscontract bestaat uit 2 delen:- (1) onderhoud van de gehele technische installatie- (2) onderhoud van de terreinen waar voor grondopstelling wordt geopteerd.Op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518590

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 : Wijzigingen bestek en bijlage 19 toegevoegd.