Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Tractiewerkplaats Oostende: vernieuwing riolering

Het betreft het scheiden van de afvalstromen en vernieuwen van de bestaande riolering in de tractiewerkplaats, gelegen aan de Sloepenstraat te Oostende.
Het huidige rioleringsstelsel is een gemengd stelsel waardoor al het afgevoerde water (regen, fecaal en grijs water) gemengd door de meetgoot stroomt. Door de beschadiging van de bestaande riolering stroomt ook grondwater mee.
Dit dossier beoogt de beschadigde buizen te vervangen en de afvalstromen op te splitsen.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
23-11-2017
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - Area Noord West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Demeulemeester
E-mail
peter.demeulemeester@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) De aannemer dient aan te tonendat hij
* ofwel ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank der ondernemingen,
* ofwel dat hij een gelijkwaardige inschrijving inschrijving heeft in een ondernemingsbank in zijn land van herkomst,
* ofwel dat hij een vraag van inschrijving heeft gericht aan de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.
2) Tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dienen minimaal een intentieverklaring ondertekend door elk lid van de toekomstige tijdelijke vennootschap bij te voegen.

Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
1) Geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de stortingen van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, ondercategorie: C1