Rectificatie

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOGEKA vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Technische Schoolstraat 52
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Swa Vanaelst
Telefoon
+32 14578550
E-mail
swa.vanaelst@kogeka.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kogeka.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290943

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Referentienummer: KOGEKA-SPA-074-03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534424

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de algemene bepalingen onder 2.4 UITVOERINGSTERMIJN werd het volgende toegevoegd (aanduiding in geel): De ruwbouw is momenteel in aanbouw en wordt gebouwd door leerkrachten en leerlingen van de school, niet door een algemeen aannemer. Gezien deze werken door leerlingen worden uitgevoerd, kan onderhavige aanneming vermoedelijk pas aangevat worden op 1 september 2018. De bouwheer houdt zich het recht voor het bevel van aanvang met een speling van 2 maanden (in + OF in -) te geven. De inschrijving dient hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!