Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DOM-040-10-036-Zbis Riolerings- en wegeniswerken in de Kraaienbroekstraat te Dilbeek

DOM-040-10-036-Zbis Riolerings- en wegeniswerken in de Kraaienbroekstraat te Dilbeek

Datum van verzending van deze aankondiging
30-07-2018
Publicatiedatum
30-07-2018
Deadline
10-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: C1